нашите сайтове english

Отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

 

СПИСЪК

НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2018 г.

 • Приложение Доклад за отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.
 • Приложение Информация от контролираните от община Варна лица, попадащи в сектор „Местно управление“ и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината
 • Приложение № 1 Отчет на приходите по бюджета на общината за 2018 г.
 • Приложение № 2 Отчет на разходите по бюджета на общината за 2018 г.
 • Приложение № 3 Отчет на разходите по функции и параграфи за 2018 г.
 • Приложение № 4 Разчет за капиталови разходи по функции и източници на финансиране за 2018 г.; отчет на разходите, извършени с целева капиталова субсидия за 2018 г.; отчет на разходите по д. 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“; отчет на разходите по д. 629 „Други дейности по опазване на околната среда",Отчет на капиталови разходи за съфинансиране по оперативни програми и проекти по източници на финансиране/ЕСИФ и ДЕС/ за 2018 г.
 • Приложение № 5 Отчет на разходите на община Варна, райони и кметства по дейности: Пр.5 за д. 122 „Общинска администрация“; Пр.5а за д. 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“; Пр.5б за д. 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване“; Пр.5в за дейностите: д. 623 "Чистота", д. 629 "Др. дейности по опазване на околната среда", д.759 "Други дейности по културата" и д. 622 "Озеленяване" за 30% от приходите от отдаване под наем на имоти
 • Приложение № 6 Отчет на разходите на дейност 898 „Други дейности по икономиката" за 2018 г.
 • Приложение № 6а Отчет на разходите на общинските предприятия и дейности за 2018 г.
 • Приложение №7 Отчет на разходите по План-сметка "Чистота“ за 2018 г. и финансова обосновка
 • Приложение № 8 Отчет на общинските програми във функциите за 2018 г. по функции: „Общи държавни служби“, „Отбрана и сигурност“, „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ и „Икономически дейности и услуги“
 • Приложение № 9 Отчет на разходите за местна дейност „Транспорт“ за 2018 г. по §42-14 и дофинансиране на държавна дейност 589„Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ по §42-19
 • Приложение № 10 Отчет на разходите, финансирани от приходи по §40 „Постъпления от продажба на нефин. активи“
 • Приложение № 11 Разпределение на преходния остатък към 31.12..2018 г.
 • Приложение № 12 Отчет на средствата по облигационни заеми за 2018 г.
 • Приложение № 13 Отчет на разходите, финансирани с приходи от приватизационни сделки от 2018 г,
 • Приложение № 14 Отчет на разходите, финансирани с приходи от туристически данък за 2018 г.
 • Приложение № 15 Отчет на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД за 2018 г.
 • Приложение № 16 Отчет на разходите, финансирани с приходи от концесионни плащания за 2018 г.
 • Приложение № 17 Отчет за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз по проекти в община Варна за 2018 г. и отчет на средствата от ДЕС /Други европейски средства/ за 2018 г.
 • Приложение № 18 Отчет за численост на персонала и Фонд работна заплата за 2018 г.
 • Приложение № 19 Отчет на трансферите за местни дейности /Обща изравн. субсидия по §31-12/ по ЗДБРБ за 2018 г.
 • Приложение № 20 Отчет за дейността на местната комисия за жилищно спестовните влогове за 2018 г.

 

  Top