нашите сайтове english

Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до Община Варна

 ОБЩИНА  ВАРНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ДО ОБЩИНА ВАРНА

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Тези правила уреждат реда за разглеждане в Община Варна на подадени предложения и сигнали от граждани и организации, сигнали за корупция, лошо администриране и за оказване на съдействие от администрацията.

(2) Правилата имат за цел да приведат организацията на работа в Община Варна с предложенията и сигналите в съответствие на АПК.

 

РАЗДЕЛ II

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ОТ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.2. Предложения могат да се правят за усъвършенстване организацията и дейността на Община Варна или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността й.

Чл.3. (1) Сигнали могат да се подават за злоупотреба с власт и корупция, лошо управление на общинско имущество или за други незаконосъобразни действия и бездействия на административни звена или длъжностни лица от Община Варна, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

(2) Подаденият сигнал не спира изпълнението на оспорения акт или извършването на определена дейност, освен ако Кмета на Община Варна, когато той е компетентен да се произнесе, разпореди друго.

Чл.4. Всеки гражданин или организация може да подава сигнали до Кмета на Община Варна.

Чл.5. (1) Кметът на Община Варна отговаря за цялостната работа за предложенията и сигналите.

(2) Кметът на Община Варна може да упълномощи длъжностно лице от администрацията, което да организира, координира и осигурява работата с предложенията и сигналите.

Чл.6. Главният секретар на Община Варна, отговаря за организацията на работа с предложенията и сигналите, постъпили в Община Варна чрез различни комуникационни канали.

Чл.7. (1) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез изрично упълномощен представител, по телефона, по пощата, по факса, по електронна поща или в кутиите за сигнали и предложения.

(2) За подадено предложение или сигнал по телефона се попълва утвърдена форма, която трябва да съдържа трите имена, координати за обратна връзка - телефон, факс или електронен адрес, постоянен адрес на подателя и описание на заявлението.

(3) Подадените по реда на ал. 1 и 2 предложения и сигнали се регистрират в Административната информационна система (АИС) на Община Варна и се предават за резолюция на Главния секретар.

(4) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години или извън компетенциите на Община Варна.

Чл.8. Когато има подадени предложения и сигнали, които не са от компетентността на Община Варна, те се препращат не по-късно от седем дни от постъпването им на компетентните органи, освен ако има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява подалия предложението или сигнала.

Чл.9. Главният секретар възлага разглеждането на предложенията и сигналите или извършването на проверки на съответните компетентни длъжностни лица, които следва да изготвят отговор в установените срокове обективно и законосъобразно.

(2) Подадените сигнали не могат да се възлагат за разглеждане на длъжностни лица, чиито действия засягат.

Чл.10. (1) След като се изяснят изнесените обстоятелства и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица, директорите на дирекции вземат решение за действие и изготвят отговор на предложението или сигнала.

(2) Съответният директор взема незабавно мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което се уведомява подателя и другите заинтересовани лица.

 (3) За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички средства, които не са забранени от закона

Чл.11. (1) Отговорът на предложение и сигнал се изпраща на подателя му по елетронен път в двумесечен срок от неговото постъпване.

(2) При данни за извършено престъпление се уведомява незабавно прокуратурата.

Чл.12. Решенията, взети по предложения и сигнали, не подлежат на обжалване.

Чл.13. Производството по предложенията и сигналите приключва с изпращане на отговора и изпълнение на решението.

Чл.14. Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има вече решение, не се възлагат отново за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Чл.15. (1) Решенията по сигнали се изпълнява в едномесечен срок от постановяването им. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен от Кмета на Община Варна, но не с повече от два месеца, за което се уведомява подателя.

(2) При изпълнение на решенията по сигнали се премахват вредните последици, причинени от незаконосъобразните или нецелесъобразните действия. Когато това не е възможно, засегнатите лица се удовлетворяват по друг законен начин или им се разясняват редът, по който да постъпят.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Настоящите правила влизат в сила след утвърждаването им от Кмета на Община Варна.

§ 2 Контрол по изпълнението им се осъществява от Главния секретар на Община Варна.

§ 3 Всички служители на Община Варна са длъжни да се запознаят с настоящите правила и стриктно да ги спазват.

 

 

Доклад за сигналите и предложенията приети и регистрирани на платформата за сигнали, adm_obsluzhvane@varna.bg, телефон на дежурен по община, деловодство, служебни електронни адреси на служители в общинската администрация за период от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Top