нашите сайтове english

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на сгради, негодни за използване или застрашени от самосрутване (за сграда общинска/държавна собственост) - УСЛУГА №9125

УСЛУГА №9125

 

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на сгради, негодни за използване или застрашени от самосрутване (за сграда общинска/държавна собственост) 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.195 и чл.196 от ЗУТ 

Необходими документи:

  1. Заявление, жалба, сигнал, предложение за опасен строеж - свободен текст, в ЗУТ няма специални изисквания за тяхното съдържание 

Цена на административната услуга: не се заплаща 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: Заповедта се издава в срок, съгласно действащата нормативна уредба. Когато заповедта зависи от предварителното решаване на въпрос от компетентността на друг орган, производството се спира до неговото решаване. 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: до изпълнение на заповедта, с която се задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване, освен ако съдът не постанови спиране на нейното изпълнение до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт.

Изтегли документи