нашите сайтове english

Разглеждане и одобряване на инженеро-геоложки доклад на ЕСУТ - УСЛУГА №9118

УСЛУГА №9118 

Разглеждане и одобряване на инженерно-геоложки доклад на ЕСУТ 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:  част I, глава IV, раздел VII от ЗУТ (чл. 95 и чл. 96 от ЗУТ) 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: експерти и специалисти от дирекция ИИБ, протокол от ЕСУТ 

Информация за центъра за административно обслужване:

адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43

електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 

телефон за връзка: (052) 820 800

работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване 

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:

Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до директор на дирекция ИИБ в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Документ за собственост или учредено право на строеж, документ за учредено право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
 2. Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или ситуационна скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземен кадастър – оригинал
 3. Инженерно-геоложки доклад – 3 бр.
 4. Становище на Държавното дружество за геозащита или от неговите клонове – оригинал
 5. Проект за подробен устройствен план (ПУП) за поземления имот (оригинал или заверено копие) и заверено копие от протокол или извадка от протокол от общински (районен) експертен съвет по устройство на територията за приемане на подробен устройствен план за поземления имот
 6. Копие от действащ ПУП (ПРЗ, ПЗ, ПУР, РУП и др.) (в случаите, когато ПУП не се променя), заверен „вярно с оригинала“ от администрацията съхраняваща оригинала и документ удостоверяващ приемането
 7. Скица на недвижимите имоти от АГКК – Варна
 8. Други необходими документи и материали в зависимост от спецификата на инвестиционното намерение по приложен опис
 9. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице)

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

При подаване на заявлението възложителят заплаща предварително определена такса в размер на 100 лв.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;

в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: няма нормативно определен срок 

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1

Срок за изпълнение на услугата – 30 дни.

Такса - 100 лв.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път. 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно глава Х от АПК 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg 

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Изтегли документи

9118-бланка

  Top