нашите сайтове english

Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улици или по прилежащи на тях недвижими имоти - УСЛУГА №9114

УСЛУГА №9114 

Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улици или по прилежащи на тях недвижими имоти 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 144 и 145, ал. 1 от ЗУТ и Наредба №3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 

Необходими документи: 

  1. Документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон, документ за собственост, документ за учредяване право на строеж в чужд имот;
  2. Специални разрешителни, изискуеми по специални закони;
  3. Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ или скица копие от действащ ПУП, съгласувана от експлоатационните дружества и подземен кадастър – оригинал;
  4. Копие от одобрен инвестиционен проект част „План за безопасност и здраве” – 1 брой;
  5. Три комплекта от инвестиционен проект (ВОБД);
  6. Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна, от издаването на които не са изтекли 6 месеца.                                              

*Забележка:

1. Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението

2. Инвестиционният проект да е съгласуван от Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони на основание чл. 143, ал. 1, т. 5 от ЗУТ;

3. Заявлението се подава за съгласуване и одобряване на ВОБД като част от инвестиционен проект. 

Такса на административната услуга:

-           бърза услуга - 60 лв.

-           обикновена услуга – 30 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

-           бърза услуга – 7 дни

-           обикновена услуга – 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 1 година 

Изтегли документи

9114-бланка