нашите сайтове english

Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване за строеж на техническата инфраструктура / на основание § 184от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ/ - УСЛУГА №9105

УСЛУГА №9105 

 

Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване за строеж на техническата инфраструктура 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Място за предоставяне  на услугата на клиента: Информационен център 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: §184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ 

Необходими документи:

  1. Документ за собственост или отстъпено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон;
  2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
  3. Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или скица-копие от действащ ПУП, съгласувана от експлоатационните дружества и подземен кадастър-оригинал;
  4. Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала” от съответната районна администрация, която съхранява съответната оригинална преписка, от издаването на което не са изтекли 6 месеца;
  5. Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна, от издаването на    които не са изтекли 6 месеца;
  6. Три комплекта от инвeстиционен проект, а именно:

а/ част В и К…… бр                  e/ част ПБЗ …… бр                        к/ част Геология    ……… бр

б/ част Електро…… бр             ж/ част ВОД            ..… бр             л/ част Технология ……… бр

в/ част ОВК …..… бр                з/ част  Геодезия     …… бр          м/ част ПБ              ..…… бр

г/ част Пътна …… бр                и/  част СК           …… бр              н/ част ЕЕ               ..…… бр

д/ част Oзеленяване .… бр        й/ част Архитектура …… бр     о/ други                  …… бр 

       7. Оценка съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите, задължителна само за строежите от I-ва и II-ра категория;

      8. Положително становище на органите по пожарна и аварийна безопасност за строежите от I-ва и II-ра категория;

      9. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

      10. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато е необходимо);

      11. Констативен акт, Акт по ЗАНН, Наказателно постановление, платена глоба. Молба подадена в определения от ЗУТ срок;

     12. Специални разрешителни, изискуеми по специални закони;

     13. Документ за платена такса № ………………..от дата …………….20……….година (100 лв.). 

* Забележка: Всички части (графични и текстови) се съставят и заверяват от проектанта, от лицето извършило оценката за съответствие, от възложителя и от техническия контрол по част “конструктивна” и в случаите, при които е необходимо от технически контрол, оправомощен от Инспекция за държавен и технически надзор.

Такса на административната услуга:

Определя се като 300% от таксата за одобряване на инвестиционен проект /не по-малко от 100 лв./; такса за издаване на акт за узаконяване - 100 лева.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

7 дни - за одобряване на инв.проект при ОСИП с комплексен доклад от фирма консултант по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ;

30 дни - за одобряване на инв.проект при ОСИП от ЕСИИ по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ;

7 дни - за издаване на акт за узаконяване. 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

 

Изтегли документи

9105-бланка