нашите сайтове english

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект - УСЛУГА №9103

УСЛУГА №9103  

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.154, ал.1 и ал.5 от ЗУТ; 

Необходими документи:

 • Документ за собственост или отстъпено право за строеж, документ за отстъпено право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или ситуационна скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлотационните дружества и подземен кадастър – оригинал
 • Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, ПУР, РУП, заверен „вярно с оригинала“
 • Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна, от издаването на които не са изтекли 6 месеца
 • Три копия от инвестиционен проект за допускане на отклонения от одобрен инвестиционен   проект в следните части:

а) част В и К……………бр.      д) част СК…………………бр.       и) част Пож. безопасност……бр.

б) част Електро………бр.          е) част  Геодезия…………..бр.       й) част Oзеленяване ………… бр.

в) част Пътна……………бр.      ж) част Архитектура ………бр.      к) част Ен. ефективност………бр.

г) част ОВК…………    бр.       з) част Геология……………..бр.       л) други………………………. бр.

 • Оценка съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите от І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та категория
 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите от І-ва, ІІ-ра и  ІІІ-та категория (при необходимост)
 • Становища/ Предварителни договори с експлотационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (при необходимост)
 • Решение по оценка въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
 • Оригинален екземпляр на издаденото разрешение за строеж №…………/………………г. за отразяване на нанесените изменения
 • Специални разрешителни, изискуеми по специални закони

*Забележки:

 • При подаване на заявление от упълномощено за това лице от възложителя, е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно.
 • Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя изчисленията, извършени от проектанта по съответната част. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект.
 • Всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.
 • Инвестиционният проект се съгласува при условията и по реда на Закона за културното наследство за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони на основание чл. 143, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.
 • Предварителната сума в размер на 100 лв., която се приспада от крайната такса при финализиране на процедурата, не се възстановява в случай на отказ за съгласуване на инвестиционния проект, прекратено производство или изтеглен проект по желание на възложителя. 

Такса на административната услуга: 65% от таксата за одобряване на инв. проект /не по малко от 100 лв./ 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

срок 14 дни - за одобряване на инв. проект и издаване на заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж  при ОСИП с комплексен доклад от фирма консултант по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ;

срок 30 дни - за одобряване на инв. проект и издаване на заповед за допълване на издаденото разрешението за строеж при ОСИП от Експертен съвет по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ; 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

 Заповедта е неразделна част към разрешение за строеж със срок на валидност за което:

1. в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;

2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;

3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУТ, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.

Изтегли документи

9103-бланка