Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на Община Варна и Главен архитект на Община Варна
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни за издаване на разрешение за поставяне, съгласно НУРППО, 30 дни за издаване на разрешения за поставяне, съгласно чл.13, ал.3 от ЗУЧК
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • за обекти, разположени на общински терени – за срок до 7 (седем) години; - за обекти, разположени в частни имоти – за срок до 10 (десет) години; - за обекти, разположени на морските плажове – за срока на действие на концесионния договор или договора за наем.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Областен управител на област с административен център Варна; Регионална дирекция за национален строителен контрол - Варна
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • по реда на Глава десета от АПК
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на глава десета от АПК

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Административни услуги"
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, бул. "Осми Приморски полк" № 43
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)820-800
  Адрес на електронна поща: adm_obsluzhvane@varna.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време с граждани на служителите, предоставящи административни услуги е от 08.00 ч. до 18.00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане