нашите сайтове english

Разглеждане и одобряване на технически и работен проект за делба с ЕСУТ - УСЛУГА №9139

УСЛУГА №9139 

Разглеждане и одобряване на инвестиционен проект за делба с ЕСУТ 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл. 202 или чл.203 от ЗУТ 

Необходими документи:

 • Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
 • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
 • Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“
 • Копие от Разрешение за строеж или Акт за узаконяване (ако има издадени такива)
 • Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва: 
 •  

Част Архитектура

 •  

Част Озеленяване

 •  

Част ОВК

 

 •  

Част СК

 •  

Част Геодезия

 •  

Част ВОД

 

 •  

Част ЕЛ.

 •  

Част Геология

 •  

Част Пътна

 

 •  

Част ВиК

 •  

Част Енергийна ефективност

 •  

Част Технология

 

 •  

Част ПБЗ

 •  

Част Пожарна безопасност

 •  

Част ПУСО

                     
 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория
 • Предварителни договори или Становища от експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - ЕОН, В и К, Топлофикация и др.;
 • Технически паспорт на сградата (при реконструкция, преустройство, надстрояване, промяна на предназначението и натоварванията) 

*Забележка: Проектите да са съгласувани с НИНКН за обекти недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони. 

Такса на административната услуга:  

А. За жилищни сгради вкл. пристройки, надстройки - 30дни - 2,05 лв./кв.м., не по-малко от 50 лв.

Б. За нежилищни сгради - 30дни - 4,05 лв./кв.м., не по-малко от 50 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

9139-бланка

  Top