нашите сайтове english

Одобряване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и/ или План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) - УСЛУГА №9138

УСЛУГА №9138 

Одобряване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и/ или План за управление на строителните отпадъци (ПУСО)

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 156б от ЗУТ 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: експерти и специалисти от дирекция АГУП, документа се подписва от Кмет на общината или оправомощено от него длъжностно лице 

Информация за центъра за административно обслужване:

адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43

електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 

телефон за връзка: (052) 820 800

работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване 

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:

Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до директор на дирекция АГУП в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Копие на разрешение за строеж, влязло в сила;
 2. Копие на архитектурна и ВиК ситуация от одобрен инвестиционен проект;
 3. Копие на документ за собственост или отстъпено право на строеж;
 4. Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
 5. Част „План за безопасност и здраве“ – 3 екземпляра
 6. Част „Временна организация и безопасност на движението“ – 3 екземпляра (когато е приложимо)
 7. Част „План за управление на строителните отпадъци” – 3 екземпляра
 8. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице)

* Копията на документите да са заверени за вярност.

Срок за изпълнение на услугата – 14 дни.

 

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец 

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по пощата
 • Със заявление по електронен път на e-mail
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата – Извършване на сделки и/или трансакции по услуги от Ниво III включващи онлайн разплащане и доставка (IV ниво);

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;

в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Планът губи правно действие, когато разрешението за строеж е загубило правно действие 

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

- Част ПБЗ – 100 лв.

- Част ПУСО – 100 лв.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд - Варна

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: чл. 215 от ЗУТ, чрез Кмет на Община Варна пред Административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg 

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail

 

*Забележка:

 • Заявлението се подава за нови строежи след влизане в сила на разрешението за строеж и преди откриване на строителна площадка и/или преди започване на дейности по премахване на сгради и съоръжения.
 • Неразделна част от ПБЗ е проект „Временна организация и безопасност на движението“ (ВОБД), в случаите на извършване на СМР в рамките на уличната регулация (съгласно разпоредбите в Глава Първа от Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици). ВОБД се изработва съгласно изискванията на Наредба №3/2010 г. за конкретните случаи при препятствия/заемане на части от тротоар и/или пътно платно.

Изтегли документи

9138-бланка

  Top