нашите сайтове english

Одобряване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) - УСЛУГА №9138

УСЛУГА №9138 

Одобряване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.156б., ал.1, т.2 от ЗУТ и чл.30 от НОАМТЦУТОВ 

Необходими документи:

 • Документ за собственост (Нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
 • Копие на разрешение за строеж, влязло в сила (не се изисква, когато ПБЗ касае събаряне);
 • Копие на ситуация от одобрен инвестиционен проект от главния архитект на Община Варна (не се изисква, когато ПБЗ касае събаряне);
 • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК);
 • Специални разрешителни, изискуеми по специален закон;
 • Три екземпляра от плановете, както следва: 
 •  

План: ПБЗ - ..........бр.

 •  

План: ВОБД - ........бр. (когато е приложимо)

Такса на административната услуга:  100 лв. за всяка част 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  Планът губи правно действие, в случай че в 6-месечен срок от датата на одобряването му строителството не  е започнало, както и когато разрешението за строеж е загубило правно действие. 

Изтегли документи

9138-бланка

  Top