нашите сайтове english

Заверка на копие на документи от техническия архив /дирекция АГУП/ - УСЛУГА № 39134

УСЛУГА №39134 

Заверка на копие на документи от техническия архив /дирекция АГУП/ 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл. 104 и чл.107 от ЗМДТ 

Необходими документи:

  1. Документ за собственост
  2. Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице
  3. Други доказателства /копие от скица, ПУП и др./ 

Такса на административната услуга:  

обикновена услуга - 3 лв. на страница

бърза услуга - 6 лв. на страница

      експресна услуга - 9 лв. на страница 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга - 7 дни 

бърза услуга - 5 дни  

експресна услуга - 3 дни    

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок

    Top