нашите сайтове english

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с ОСИП от ЕСУТ и издаване разрешение за строеж - УСЛУГА №9132

УСЛУГА №9132 

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с ОСИП от ЕСУТ и издаване разрешение за строеж 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail

 Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.142, ал.6, т.1, чл.144, ал.1 и ал. 3  и чл.148 от ЗУТ 

Необходими документи:

 • Документ за собственост
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите, когато е задължителна по ЗУТ) или скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземния кадастър – оригинал.
 • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
 • Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“
 • Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва:
 •  

Част Архитектура

 •  

Част Озеленяване

 •  

Част ОВК

 •  

Част СК

 •  

Част Геодезия

 •  

Част ВОД

 •  

Част ЕЛ.

 •  

Част Геология

 •  

Част Пътна

 •  

Част ВиК

 •  

Част Енергийна ефективност

 •  

Част Технология

 •  

Част ПБЗ

 •  

Част Пожарна безопасност

 •  

Част ПУСО

 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория
 • Предварителни договори или Становища от експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - ЕОН, В и К, Топлофикация и др.;
 • Решение по ОВОС, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
 • Заповед за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност /ако има такава/
 • Технически паспорт на сградата (при реконструкция, преустройство, надстрояване, промяна на предназначението и натоварванията) 

*Забележка: Проектите и визата да са съгласувани с НИНКН за обекти недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони. 

Такса на административната услуга: Услугата се предплаща (при входиране на документацията).

А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки   -  такса: 4,05 лв./ кв. м. РЗП, но не по-малко от 50 лв. 

Б. За нежилищни сгради - такса: 8,10 лв./ кв. м . РЗП, но не по-малко от 50 лв.   

В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради ( вкл. промяна на предназначението)                      - такса :  50 % от цената по т. А и т. Б, но не по-малко от 40 лв.    

 За издаване на разрешение за строеж : такса 100 лева.   

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:  

- обикновена услуга -    30 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  5 години     

Изтегли документи

9132-бланка

  Top