нашите сайтове english

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца - УСЛУГА №29100

УСЛУГА №29100 

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.107, т.3 от ЗМДТ и Наредба №3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри, чл.35, ал.1 във връзка с § 4 от ЗКИР 

Необходими документи:

  1. Документ за собственост или отстъпено право на строеж
  2. Скицата, която ще се презаверява
  3. Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице 

Такса на административната услуга:  

- обикновена услуга  - 15 лв.

- бърза услуга -             30 лв.

- експресна услуга  -    45 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

- обикновена услуга -    7 дни  

- бърза услуга -              5 дни

- експресна услуга  -     3 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  6 месеца

Изтегли документи

29100-бланка

    Top