нашите сайтове english

Изготвяне на копия от кадастрален план, кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план - УСЛУГА №9095

УСЛУГА №9095 

Изготвяне на копия от кадастрален план, кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/ 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: § 4, т.2 и т.3 от ПЗР на ЗКИР 

Необходими документи:

  1. Документ за собственост,
  2. Удостоверение от съда (в случаите, когато заявителят няма вещни права върху имота)
  3. Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице 

Цена на административната услуга:  

- обикновена услуга  - формат А4 - 5 лв.

                                      - формат А3 – 7 лв.

                                      - плотер 50 лв./м

- бърза услуга            - формат А4 -10 лв.

                                      - формат А3 – 15 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

- обикновена услуга -    7 дни  

- бърза услуга -               5 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

9095-бланка