нашите сайтове english

Извадка от цифров кадастрален план - УСЛУГА №9093

УСЛУГА №9093 

Извадка от цифров кадастрален план 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл. § 4 и чл.55 от ЗКИР 

Необходими документи:

  1. Искане по образец – подава се от собственика /упълномощено от него лице/ или лицензиран геодезист
  2. Копие от предходна скица
  3. Магнитен носител 

Цена на административната услуга:  

обикновена услуга  - 15 лв./дка

бърза услуга -          20 лв./дка 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга –    7 дни  

бърза услуга -            5 дни   

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

9093-бланка