нашите сайтове english

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициативa (КПИИ) - УСЛУГА №9079

УСЛУГА №9079 

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатив (КПИИ) 

Място за подаване на искането за извършване на адм. услуга: Информационен център на Община Варна или на съответния район – по местонахождение на поземления    имот 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.150 от  ЗУТ 

Необходими документи:

 1. Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
 2. Проект за  ПУП, включително РУП /ако това се изисква по закона/ -2 бр. оригинали с магнитен носител;
 3. Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
 4. Мотивирано разрешение за изработване на КПИИ; Заповед за изработване на КПИИ по чл.150 от ЗУТ
 5. Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва:
 •  

Част Архитектура

 •  

Част Озеленяване

 •  

Част ОВК

 •  

Част СК

 •  

Част Геодезия

 •  

Част ВОД

 •  

Част ЕЛ.

 •  

Част Геология

 •  

Част Пътна

 •  

Част ВиК

 •  

Част Енергийна ефективност

 •  

Част Технология

 •  

Част ПБЗ

 •  

Част Пожарна безопасност

 •  

Част ПУСО

 • Доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите(ОСИП ); (когато се изисква такова) / за инвестиционния проект/
 • Документи необходими за обявяване и одобряване на ПУП
 • Положително становище на органите по пожарна безопасност само за строежите от Іва, ІІра и ІIІта категория
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К, Топлофикация и др.
 • Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
 • Заповед за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност /ако има такава/
 • Специални разрешителни /изискуеми по специални закони/ 

Забележка:  Проектите да са съгласувани с НИНКН за обекти недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони. 

Такса на административната услуга:  130 %  от цената за одобряване на инвестиционен проект (но не по-малко от 150 лв.) 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 30 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 2 години

Изтегли документи

Top