нашите сайтове english

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти техническа и работна фаза- УСЛУГА №9075

УСЛУГА №9075 

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти техническа и работна фаза

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл.142,  ал.2, чл. 145 от ЗУТ.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: главен експерт - архитект, Главен архитект 

Информация за центъра за административно обслужване:

адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43

електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 

телефон за връзка: (052) 820 800

работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване 

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:

Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно до Главния архитект на Община Варна в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Документ за собственост .................................................................................................

(нотариален акт, учредено право на строеж и др.)

 1. Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5на хартиен и електронен носител, както следва:

o     

Част Архитектура

o     

Част Озеленяване

o     

Част ОВК

o     

Част СК

o     

Част Геодезия

o     

Част ВОД

o     

Част Ел.

o     

Част Геология

o     

Част Пътна

o     

Част ВиК

o     

Част Енергийна ефективност

o     

Част Технология

o     

Част ПБЗ

o     

Част Пожарна безопасност

o     

Част ПУСО

Попълването на тази точка е задължително*

 1. Оценка за съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите (ОСИП) + 1 /един/ брой на електронен носител
 2. Копие от Разрешение за строеж № ..................................................................................
 3. Копие от одобрен идеен инвестиционен проект ................................................................
 4. Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство- за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.................................................................................................................................

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец 

Начини на заявяване на услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска /куриерска пратка (за сметка на заявителя) на адрес
 • По електронен път на e-mail

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;

в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт/: 5 години 

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1:

1). Жилищна сграда  - 14 дни (0,68 лв./км. м. не по-малко от 50лв.)

 2).Нежилищна сграда  - 14 дни (1,35 лв./км. м. не по-малко от 50лв.)

3). Преустройство и реконструкция вкл. промяна предназначение– 14 дни – 50% от т.1 или т.2 не по-малко от 40лв.

 

Забележка: За проучване и разглеждане на инвестиционни проекти /при входиране на документацията/ - съгласно Приложение 1, чл.79А, т. 1.35 от Наредба на ОбС Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна се заплаща:

- за жилищни сгради вкл. пристройки, надстройки - 25лв.

- за нежилищни сгради – 40 лв.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.                           

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: глава десета от АПК 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg 

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail

 

Изтегли документи

9075-бланка

Top