нашите сайтове english

Одобряване на инвестиционни проекти техническа и работна фаза към издадено разрешение за строеж на идейна фаза - чл.142, ал.2 от ЗУТ - УСЛУГА №9075

УСЛУГА №9075 

Одобряване на инвестиционни проекти техническа и работна фаза към издадено разрешение за строеж на идейна фаза - чл.142, ал.2 от ЗУТ 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.142,  ал.2, чл. 143, чл. 145 от ЗУТ. 

Необходими документи:

 • Документ за собственост
 • Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва: 
 •  

Част Архитектура

 •  

Част Озеленяване

 •  

Част ОВК

 •  

Част СК

 •  

Част Геодезия

 •  

Част ВОД

 •  

Част Ел.

 •  

Част Геология

 •  

Част Пътна

 •  

Част ВиК

 •  

Част Енергийна ефективност

 •  

Част Технология

 •  

Част ПБЗ

 •  

Част Пожарна безопасност

 •  

Част ПУСО

 

 • Доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите (ОСИП)
 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория
 • Копие от Разрешение за строеж
 • Копие от одобрен идеен инвестиционен проект 

Такса на административната услуга:  

           А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки  :

                        -  такса  : 0,68 лв./ кв.м. РЗП, но не по-малко от 50 лв.

            Б. За нежилищни сгради :

                         - такса  : 1,35 лв/ кв.м . РЗП , но не по-малко от 50  лв.   

            В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради (вкл. Промяна на предназначението )

                          - такса :  50 % от цената по т.А и т. Б, но не по-малко от 40 лв.            

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – 14 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 1 година

Изтегли документи

9075-бланка

Top