нашите сайтове english

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти - УСЛУГА №9073

УСЛУГА №9073

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услугачл.141, ал.2 и ал. 6 от ЗУТ 

Необходими документи:

 • Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
 • Копие от действащ ПУП заверен за “вярно с оригинала“.
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите, когато е задължителна по ЗУТ) или скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземния кадастър – оригинал.
 • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
 • Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва: 
 •  

Част Архитектура

 •  

Част Озеленяване

 •  

Част ОВК

 •  

Част СК

 •  

Част Геодезия

 •  

Част ВОД

 •  

Част Ел.

 •  

Част Геология

 •  

Част Пътна

 •  

Част ВиК

 •  

Част Енергийна ефективност

 •  

Част Технология

 •  

Част ПБЗ

 •  

Част Пожарна безопасност

 •  

Част ПУСО

 • Доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите (ОСИП)
 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – ЕОН, ВиК, Топлофикация и др.
 • Решение по оценка на въздействието върху околната среда издадено по закона за опазване на околната среда  (при необходимост)
 • Технически паспорт на сградата (при реконструкция, основен ремонт, преустройство, надстрояване, промяна на предназначението и натоварванията) 

Такса на административната услуга:

1). Жилищна сграда  с КД за ОСИП чл. 142, ал. 1 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ- 14 дни (1,35 лв./кв.м.), с КД от ЕСУТ чл. 142, ал. 1 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ – 30 дни (4,05 лв./кв.м.)

2). Нежилищна сграда с КД за ОСИП чл. 142, ал. 1 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ - 14 дни (2,70 лв./кв.м.) с КД от ЕСУТ чл. 142, ал. 1 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ – 30 дни (8,10 лв./кв.м.)

3). Преустройство и реконструкция – с КД за ОСИП чл. 142, ал. 1 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ - 14 дни, с КД от ЕСУТ чл. 142, ал. 1 и ал. 6, т. 1 от ЗУТ - 30 дни – 50% от т.1 или т.2

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 1 година

Изтегли документи

9073-бланка

Top