нашите сайтове english

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад - УСЛУГА №9072

УСЛУГА №9072 

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:  

- чл. 139, ал.3, чл.142, чл.143, чл.144 и чл.145 от ЗУТ    

Необходими документи:

 • Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземния кадастър – оригинал.
 • Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
 • Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“
 • Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва:

 

 • Част Архитектура
 •  

Част Озеленяване

 •  

Част ОВК

 

 • Част СК
 •  

Част Геодезия

 •  

Част ВОД

 

 • Част Ел.
 •  

Част Геология

 •  

Част Пътна

 

 • Част ВиК
 •  

Част Енергийна ефективност

 •  

Част Технология

 

 • Част ПБЗ
 •  

Част Пожарна безопасност

 •  

Част ПУСО

 • Доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите (ОСИП)
 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – ЕОН, ВиК, Топлофикация и др.
 • Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по закона за опазване на околната среда  (при необходимост)
 • Заповед за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност (ако има такава)
 • Технически паспорт на сградата (при реконструкция, основен ремонт, преустройство, надстрояване, промяна на предназначението и натоварванията) 

Забележка: 1. Проектите да са съгласувани с НИНКН за обекти недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони. 

Такса на административната услуга:  за разрешение на строеж – 100 лв.

Такса на адм. услуга:

             А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки  :

             1,35 лв./ кв. м. РЗП, но не по-малко от 50 лв. 

             Б. За нежилищни сгради :

             2,70 лв/ кв. м . РЗП , но не по-малко от 50 лв.    

             В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради ( вкл. промяна на предназначението )

                       - цена :  50 % от цената по т. А и т. Б, но не по-малко от 40 лв.   

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – до 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 5 години

Изтегли документи

9072-бланка

Top