нашите сайтове english

Достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа на гише "Деловодство" в "Информационен център" на Община Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43, тел. 052-820-800, 052-820-285;

Заявления могат да се подават и на електронен адрес zdoi@varna.bg  

Електронен формуляр на заявление за достъп до обществена информация – изтегли

 

Процедура за достъп до обществена информация

Правила за организацията на работа по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Варна

Заповед № 4628/15.12.2016 г. на Кмета на Община Варна за утвърждаване на вътрешни правила за организацията на работа по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Варна

Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ на РБ


Понятие и видове обществена информация

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ

Определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:


ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществената информация нареждам:

I.Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:

 1. Дискета - един брой - 0,50 лв.;
 2. CD - един брой - 0,50 лв.;
 3. DVD - 1 брой - 0.60 лв.;
 4. Разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лв.;
 5. Ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лв.;
 6. Факс - една страница (А4) - 0,60 лв.;
 7. Видеокасета - 1 бр. - 3.25 лв.;
 8. Аудиокасета - 1 бр. - 1,15 лв.;
 9. Писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лв.;

II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Варна към 2020 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в Община Варна

 1. Отчети, заявки и кореспонденция по въпросите на отсрочване на резервисти и техника от повикване във Въоръжените сили при мобилизация;
 2. Данни за числеността на контингентите от резервисти и техника – запас от националното стопанство;
 3. Данни по режимното и ограничително снабдяване на населението от общината;
 4. Данни за финансовото състояние на военновремевият план и плана за привеждане от мирно на военно положение на Община Варна, извън списъка на информацията, класифицирана като държавна тайна;
 5. Данни за оптично – кабелните връзки на община Варна с областната и централната администрация;
 6. Данни за начина на радиовръзка и обмена на информация между Община Варна и районите;
 7. Обобщени данни по кадастъра за Община Варна на хартиен, магнитен и оптичен носител, водещи до разкриване същността на обектите, свързани с отбраната и националната сигурност;
 8. Документи, свързани със събирането на данни при проучването по Глава III, Раздел II от ЗЗКИ, не представляващи държавна тайна, съгласно т.II – 11 от Списъка на категориите информация – Приложение №1 по чл.25 от ЗЗКИ;
 9. Отговор на информация, класифицирана като служебна тайна.

 

Top