нашите сайтове english

Устройствен правилник за общинската администрация

УСТРОЙСТВЕН    ПРАВИЛНИК

на

общинската администрация

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С настоящия правилник се определят наименованията и броя на звената в общинската администрация, редът на дейност и функционалните им  задължения.

Чл.2. Общинската администрация осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с конституцията и с други нормативни актове.

Чл.3. Общинската администрация осъществява своята дейност при спазване на принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, равнопоставеност, прозрачност, субординация и координация, целесъобразност и ефективност.

 

Глава втора

КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел I

Общи положения

Чл.4 ал.1. Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

ал.2. Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.

ал.3. В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общински съвет и решенията на населението.

Чл.5 ал.1. При осъществяване на дейността си кметът се подпомага от заместник-кметове.

ал.2. Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметовете, кметовете на райони и кметства, секретаря на общината и други служители от общинската администрация да изпълняват негови правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.

 Чл.6. Кметът на общината не може да ръководи политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.    

 

Раздел II

Правомощия на кмета на общината

 

Чл.7.  Кметът на общината:

ал.1. Осъществява функциите си предвидени по ЗМСМА, като:

 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл.46 ал.1 т.4 от ЗМСМА, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 5. организира изпълнението на общинския бюджет;
 6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
 7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
 8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет;
 9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
 10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната и в чужбина;
 11. председателства съвета по сигурност
 12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техните изменения на територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 14. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 15. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 17. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
 18. оказва съдействие на етажните собственици и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за етажната собственост.

ал.2. Съгласно Закона за държавния служител, кметът на общината:

 1. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл.2, ал.2 от ЗДСл ;
 2. утвърждава длъжностно разписание на общинската администрация, с което се определят длъжностите, които се заемат от държавни служители и от лица по трудово правоотношение;
 3. присъжда рангове на държавните служители съгласно чл.74 от закона;
 4. назначава дисциплинарен съвет съгласно чл.95.

ал.3. Осъществява правомощията си по придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия регламентирани в ЗОС и други нормативни документи. 

ал.4. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство.

ал.5. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации.

ал.6. Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

ал.7. Кметът на общината изпълнява и други функции, определени от закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общински съвет.

ал.8. Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общински съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове.

Чл.8. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 

Раздел III

Заместник-кметове

Чл.9. Кметът на общината назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции;

Чл.10. Заместник-кметовете имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.

Чл.11. Заместник-кметовете не могат да ръководят политическа партия, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им;

Чл.12 ал.1. Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината при изпълнение на неговите функции, съобразно този правилник и конкретно възложени им с писмена заповед правомощия.

ал.2.  Заместник-кметовете изпълняват и функции на наблюдение и контрол върху дейността на дирекциите, отделите и звената към общината, определени със заповед

ал.3. Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината.

 

Глава  трета

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Раздел I

Общи положения 

Чл.13. Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите, установени в Административно-процесуалния кодекс, Закона за администрацията и в Наредбата за административното обслужване, както и при гарантиране на:

 1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване
 2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях
 3. любезно и отзивчиво отношение
 4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрацията, което осигурява ефективност на резултатите при едни и същи обстоятелства
 5. надеждна обратна връзка
 6. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила
 7. качество на предоставените услуги

Чл.14 ал.1. Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане на органа на местната власт, администрацията е обща и специализирана.

ал.2. Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

ал.3. Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на община Варна, свързани с неговата компетентност.

ал.4. Дирекциите, отделите и секторите са структурни звена на ръководство, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

Чл.15. Наименованията и броят на дирекциите в общата и специализирана администрация и техните функции се определят с устройствения правилник на администрацията, съгласно чл.11 от Закона за администрацията, в рамките на одобрената от общински съвет численост.

 

Раздел II

Секретар

 

Чл. 16 ал.1. Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината.

ал.2 Секретаря на общината не може да ръководи политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

Чл.17. Секретаря на общината ръководи администрацията, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавна власт и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията, съгласно чл.8 от Закона за администрацията.

Чл.18 ал.1. Секретаря на общината организира и отговаря за:

 1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на службите;
 2. деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив;
 3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
 4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
 5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 6. поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

ал.2 Във връзка с подобряване на административното обслужване организира обучения и утвърждава годишен план за обучение на служителите от администрацията.

ал.3 Изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или друг нормативен акт.

Чл.19. Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършените от и в тях действия.

 

Устройствен правилник за общинската администрация - актуализация 2019 г.

Устройствен правилник за общинската администрация - актуализация 2019 г.

Устройствен правилник за общинската администрация - актуализация 2018 г.

Устройствен правилник за общинската администрация - актуализация 2017 г.

Устройствен правилник за общинската администрация - актуализация 2016 г.

Устройствен правилник за общинската администрация