нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристическите обекти по чл.134 от ЗТ

Съобщениe за издадена Заповед№ 1827/17.06.2022г. за настъпила промяна в обстоятелствата на на туристически обект - 23.06.2022 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства: 

- Заповед 1827/17.06.2022г., за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект - заведение за хранене и развлечения: Специализиран ресторант за риба, птици, дивеч или друго „Бриса“, с адрес: гр. Варна, адм. район „Приморски“, к.к. "Св.Св.Константин и Елена" - "Голям плаж", ПИ № 10135.2569.252.1.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщениe за издадена Заповед№1661/09.06.2022г. за настъпила промяна в обстоятелствата на на туристически обект - 13.06.2022 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед: 

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

            - Заповед №1661/09.06.2022г. – за промяна на вписаните обстоятелства в Националният туристически регистър

  1. Удостоверение № 9021  Класически ресторант  "Камелия"  обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ."КНЯЗ БОРИС I" № 147

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщениe за издадена Заповед№1613/06.06.2022г. за настъпила промяна в обстоятелствата на на туристически обект - 07.06.2022 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства: 

- Заповед 1613/06.06.2022г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект - заведение за хранене и развлечения: Снек бар "Тарама", находящ се в гр. Варна, Морски плаж - " Св.Св.Константин и Елена - Юг".

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top