нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристическите обекти по чл.134 от ЗТ

Съобщение за издадена Заповед№1736/23.05.2024г. за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристически обект - 27.05.2024 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

   На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 

- Заповед № 1736 от 23.05.2024г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националният туристически регистър.

 

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

Наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс на лицето, извършващо дейността

ЕИК/ЕГН

Срок а действие на удостоверението

6

7

9

10

11

18

20

25

8859

1

Снек-бар

"Мохито-3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", Морски плаж "Златни пясъци", плаж/сектор № 3, обект № 172

"Мохито 2017"  ЕООД, ЕИК 204515195, 1000, обл.София, гр. София, р-н „Овча купел“, ул. "Д-р Люба Григорова" № 20, ет. 3, ап. 5, тел:0888 934 393, тел:0878 550 406

204515195

27.08.2026 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение за издадена Заповед№1712/22.05.2024г г. за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристически обект - 27.05.2024 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

    На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

   -Заповед № 1712 от 22.05.2024г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националният туристически регистър.

 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

Наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс на лицето, извършващо дейността

ЕИК/ЕГН

Срок а действие на удостоверението

1

2

6

7

9

10

11

18

20

25

047386

14.05.2024 г.

8871

1

Снек-бар

"Съндогс"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ."МИХАИЛ КОЛОНИ" № 1

"СЪНДОГС" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, УЛ.  "ХАН АСПАРУХ" № 14
 Тел: 0888445363

200883278

27.08.2026 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение за издадена Заповед№1737/23.05.2024 г. за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристически обект - 23.05.2024 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства: 

- Заповед 1737-23.05.2024 г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект - заведение за хранене и развлечения: Снек-бар "Мохито-7", находящ се в гр. Варна, адм.район „Приморски“, к.к. "Златни пясъци", Морски плаж „Златни пясъци“, плаж/сектор №7, обект №163, стопанисван от "Мохито 2017"  ЕООД с ЕИК 204515195 и адрес на управление гр. Варна, ж.к."Владислав Варненчик" бл.№ 10, вх.7, ет.8, ап.75, а именно:

-         промяна седалище и адрес на управление на фирма "Мохито 2017" ЕООД: от гр. Варна, ж.к."Владислав Варненчик" бл.№ 10, вх.7, ет.8, ап.75, на гр. София, р-н „Овча купел“, ул. "Д-р Люба Григорова" № 20, ет. 3, ап. 5.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение за издадена Заповед№1715/22.05.2024 г. за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристически обект - 22.05.2024 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства:

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

8

9

10

11

2500-П

1

 

Специализиран ресторант за риба, птици, дивеч или друго

"Печката"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена" - "Голям плаж", ПИ № 10135.2569.252.1

- Заповед 1715-22.05.2024 г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект - заведение за хранене и развлечения: Специализиран ресторант "Печката", находящ се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ , стопанисван от "Бриса 22" ЕООД.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение за издадена Заповед№1714/22.05.2024 г. за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристически обект - 22.05.2024 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства: 

- Заповед 1714-22.05.2024 г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект - заведение за хранене и развлечения: Кафене "Монти", находящ се в гр. Варна, ул.."Фредерик Жолио Кюри" № 48, стопанисван от "ВЕЛВЕТ" ЕООД с ЕИК 123763080 и гр. Варна, ул. „Авксентий Велешки“ № 16, ет. 5, ап. 9

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение за издадена Заповед№1713/22.05.2024 г. за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристически обект - 22.05.2024 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства: 

- Заповед 1713-22.05.2024 г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект - заведение за хранене и развлечения: Коктейл-бар "Пийп Шоу", находящ се в гр. Варна, БУЛ."МАРИЯ ЛУИЗА" № 8, стопанисван от "ЧЕРИ ШОУ" ООД с ЕИК 206211650 и адрес на управление гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 8.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение за издадена Заповед№ 1541/07.05.2024 г. за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристически обект - 09.05.2024 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

          На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:    

- Заповед № 1541-07.05.2024 г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националният туристически регистър.

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

Категория

Места на открито

Места на закрито

Фирма/Име, седалище/местожителство и постоянен адрес на собственика

ЕИК/ЕГН

Наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс на лицето, извършващо дейността

ЕИК/ЕГН

Срок а действие на удостоверението

6

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

20

25

2483-П

1

Ресторант с българска кухня

"Чучурите"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", ПИ № 10135.513.350, кв. 59, парцел І, К-с "Република"

2*

50

 

ЕТ "Дитес - Капка Стефанова"
 Адрес: 9002, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Лейтенант Минков" №4
 

103598493

"ДЖЕЙ ПИ 13" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Черноризец Храбър" № 4, ет. 5
 Тел: 0879648216

206461209

02.07.2024 г.

  

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение за издадена Заповед№1343/16.04.2024 г. за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристически обект - 16.04.2024 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства:

- Заповед 1343/16.04.2024 г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект - заведение за хранене и развлечения: Коктейл-бар "Шиша фараоните" "Shisha Pharaons", находящ се в гр. Варна, ул. "Здравко Чакъров" № 9, стопанисван от "ШИША ФАРАОН" ООД с ЕИК 207644035 и адрес на управление гр. Варна, ул. "Здравко Чакъров" № 9.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение за издадена Заповед№1095/29.03.2024 г. за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристически обект - 02.04.2024 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

    1.Заповед № 1095 от 29.03.2024г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националният туристически регистър.

 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс на лицето, извършващо дейността

1

2

6

7

9

10

18

024594

08.03.2024 г.

9543

1

Класически ресторант

"КРАБИ" "KRABI"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА" № 16, ет. 0, сграда № 1

  

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение за издадена Заповед№1055/27.03.2024 г. за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристически обект - 28.03.2024 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства: 

- Заповед 1055 - 27.03.2024 г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект - заведение за хранене и развлечения: Ресторант с чуждестранна кухня "Мeраки",  находящ се в гр. Варна, Пристанищен терминал "Варна-изток", ПИ ИД.№ 10135.1510.14, ПОТ № 1, стопанисван от "МН-Блек Сий" ООДс ЕИК 200396578 и адрес на управление гр. Варна, ул. "Поп Харитон" №49.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top