нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед №1542-07.05.2024 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 09.05.2024 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 1542-07.05.2024г. за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект: Пансион, находящ се в гр. Варна, УЛ. "ДРАГАН ДАНАИЛОВ", № 168, стопанисван от "МИШЕЛ ДАМЛА" ООД, ЕИК: 204268688, с адрес на управление гр. Варна, ул. „Макгахан” № 22, по заявление с рег. № АУ030024ВН/25.03.2024 г. и издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране № 2451-П/01.04.2024г.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед №0815/15.03.2024г.  за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 19.03.2024 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 0815-15.03.2024г. за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект: Класически ресторант "Гардиа", находящ се в гр. Варна, к.к. "Чайка", ПИ ИД. 10135.2571.300.1.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top