нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за отказ за определяне на категория на туристически обекти

Съобщениe във връзка с издаденa Заповед №3492/02.11.2021г. за отказване определянето на вида и категорията на туристически обект - 04.11.2021 г.

На основание чл. 31 ал. 2 от наредбата за изискванията към категоризираните места ;а настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости, „При отказ на регистрация на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание с чл. 31, ал.2 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, както и условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и Заповед 3492/11.2021г. отказвам регистрацията на апартамент за гости, находящ се на адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“ №24

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщениe във връзка с издаденa Заповед №3491/02.11.2021г. за отказване определянето на вида и категорията на туристически обект - 04.11.2021 г.

На основание чл. 31 ал. 2 от наредбата за изискванията към категоризираните места ;а настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости, „При отказ на регистрация на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание с чл. 31, ал.2 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, както и условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и Заповед 3491/11.2021г. отказвам регистрацията на апартамент за гости, находящ се на адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“ №24

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Съобщениe във връзка с издаденa Заповед №3490/02.11.2021г. за отказване определянето на вида и категорията на туристически обект - 04.11.2021 г.

На основание чл. 31 ал. 2 от наредбата за изискванията към категоризираните места ;а настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости, „При отказ на регистрация на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание с чл. 31, ал.2 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, както и условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и Заповед 3490/11.2021г. отказвам регистрацията на апартамент за гости, находящ се на адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“ №24

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

Top