нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за отказ за определяне на категория на туристически обекти

Съобщения във връзка с издаденa Заповед №1149/24.03.2020 г. за отказване определянето на вида и категорията на туристически обекти - 27.03.2020 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 130, ал. 3, от Закона за туризма на туристически обект:

- Заповед №1149/24.03.2020 г. за отказване определянето на вида и категорията на туристически обект: Обект, находящ се във въведена в експлоатация сграда за обществено обслужване „Спортно-възстановителен център“ на адрес: гр.Варна, м-ст „Свети Никола“, „Горчивата чешма“ №477, вх.В, ет.1, ап. 8 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".