нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за отказ за определяне на категория на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0037/08.01.2024 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 09.01.2024 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от „Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0037/08.01.2024 г. за прекратяване на категория на туристически обект : Апартаменти за гости ""Кози мезонет Ин сити център"", находящ се в гр. Варна, УЛ. "БРАТЯ ШКОРПИЛ", № 12, ет. 5, ап. 9 с удостоверение за категория с УИК №В1-ЗБ2-А5Ш-1Ф/10.04.2020

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top