нашите сайтове english

Информация за управление на строителни отпадъци и изкопни земни маси

Съгласно чл. 60(1) от Наредбата за управление на отпадъците на община Варна извършването на дейности по събиране, транспортиране и предаване за последващо третиране на изкопни земни маси и строителни отпадъци е задължение на възложителя на строителни и монтажни работи, с изключение на случаите, когато строителните отпадъци са образувани от домакинствата на територията на община Варна.

(2) Третирането и транспортирането на отпадъци от строителни площадки и от премахване на строежи се извършва от лица, притежаващи документ, издаден по реда на Закон за управление на отпадъците (ЗУО), въз основа на писмен договор с възложителя на строежа или притежателя на отпадъци.

Чл. 64(1) Строителните отпадъци и изкопаните земни маси се транспортират от лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, както и издадено удостоверение за насочване с определен маршрут за транспоритране.

Чл. 65(1) Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпаци в резултат на ремонтна дейност от домакинствата са длъжни да:

  1. Събират строителните отпадъци на територията на имота, като не се допуска разпиляването им до реда на тяхното изхръляне по изискванията на Наредбата.
  2. Предават строителните отпадъци на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

(2)Управителите на етажна собственост са длъжни при пискване от контролните органи да подават информация за лицата, които извършват ремонтни дейности в съответната етажна собственост.

Изкопни земни маси, генерирани на територията на община Варна се транспоритарат до терен за рекултивация, стопанисван от Спедстрой“ ЕООД, находящ се: ПИ №10135.5216.2 в местност „Малка Чайка“, землище на район „Аспарухово“, гр. Варна, утвърден със Заповед №0781/17.03.2014 г., на Кмета на Община Варна.

Строителните отпадъци, генерирани на територията на община Варна се  транспортират до Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо Клетка 1, Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване, Депо за инертни отпадъци, включително и от разрушаване в землище на с. Въглен, общ. Аксаково.

 

За връзка: 052/820-330

Мария Колева – главен експерт „Управление на отпадъците“