нашите сайтове english

ОП "Инвестиционна политика"

ОП „Инвестиционна политика“ е специализирано звено на Община Варна за изпълняване на инвестиционна дейност по строителството, финансирано от общинския бюджет.Осъществява  експертни оценки, анализи, консултации и др. документи във връзка с инвестиционния процес; изготвя първични документи по ценообразуване на СМР и ППР;предварително и окончателно ценообразуване на строителните обекти; осъществява инвеститорски контрол при изграждане на строежи, финансирани от бюджета и специализираните фондове на Община Варна, както и дейности при извършването на ремонти и реконструкции на обекти от инженерната инфраструктура и сградния фонд, собственост на Община Варна. Планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката, провеждането и разработването на тръжни документи на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Top