нашите сайтове english

Инвестиционна програма на Община Варна по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.

Списъкът с индикативни проектни идеи и обекти на Инвестиционната програма на Община Варна, се състои от следните елементи:

1) Обектите/идеите от списъка с основни индикативни проекти, включен в одобрената от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ Инвестиционна програма;

2) Обектите/идеите от списъка с резервни индикативни проекти, включен в одобрената от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ Инвестиционна програма;

3) Обектите/идеите от списъка с нови проектни идеи/обекти, подбрани в съответствие с процедурата за Актуализация на Инвестиционната програма.

Инвестиционна програма на Община Варна по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.

Списък с индикативни основни проекти от Инвестиционната програма на Община Варна 2014-2020

Списък с индикативни резервни проекти от Инвестиционната програма на Община Варна 2014-2020

Списък с индикативни проектни идеи/обекти, с които се актуализира Инвестиционната програма на Община Варна 2014-2020

Top