нашите сайтове english

Подготовка за създаване на МИРГ на територията на общини варна с район Аспарухово, Белослав и Аксаково и разработване на стратегия за ВОМР

Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. В рамките на проекта е учредена Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на общини Варна с Район Аспарухово, Белослав и Аксаково и е разработена Стратегия за ВОМР /Водено от общностите местно развитие/, обучени са екипа на МИРГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери.

„Подготовка за създаване на МИРГ на територията на общини варна с район Аспарухово, Белослав и Аксаково и разработване на стратегия за ВОМР“

Top