нашите сайтове english

Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна

Проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“ се финансира по Процедура BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, Сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища" на Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 год., чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Чрез реализацията на проекта се реконструира и модернизира съществуващото рибарско пристанище, чрез изпълнение на СМР и доставки, свързани с изграждане на хидротехническите съоръжения в акваторията, инфраструктурата с необходимите съоръжения и основната сграда на рибарското пристанище със смесено предназначение.

 

Проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“

 

    Top