нашите сайтове english

Общностен център за деца и семейства –Варна

Цел:

Превенция на социалното изключване, чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните семейства.

Специфични цели:

  1. Изграждане на ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца от основните целеви групи, която им помага да се развиват свободно и пълноценно;
  2. Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиции в ранното детско развитие, включително ограничаване предаването на бедността между поколенията.

Проект „Общностен център за деца и семейства –Варна“

Top