нашите сайтове english

Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к."Златни пясъци

Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к."Златни пясъци", Община Варна се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и предвижда реконструкция, модернизация и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни – к.к. „Златни пясъци“, както и частично изграждане на канализационна мрежа в СО „Ален мак“.

Проект № BG16M1OP002-1.005-0006 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к.”Златни пясъци”, Община Варна”

Top