нашите сайтове english

Бюджетна линия за Община Варна - бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020

Проект "Бюджетна линия за Община Варна - бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020" се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и има за цел да подкрепи Община Варна, в изпълнението на функциите ѝ на Бенефициент, Междинно звено и градски власти, съгласно Регламент на ЕФРР 1301/2013 г.

Проект BG16RFOP001-8.001-0031 „Бюджетна линия за Община Варна - бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”

Top