нашите сайтове english

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР-Варна

Проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР-Варна" се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и има за цел намаляване на крайното енергопотребление и достигане на най-малко клас на енергопотребление "С" на административната сграда на Областна дирекция на МВР-Варна, посредством реализиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“, по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“ на ОП „Региони в растеж“

Top