нашите сайтове english

Архив на проекти

Проекти по националните оперативни програми

ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Проект „Интегриран градски транспорт на Варна”

Проект „Интегриран градски транспорт на Варна” е финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. В резултат на изпълнените дейности са закупени 70 нови автобуса, от които 30 съчленени, създаден е и е оборудван Център за управление на МГОТ, изградено е BRT трасе за автобусите на градския транспорт, на 100 спирки са поставени цифрови информационни табла, инсталирано е оборудване на система за осигуряване на предимство на превозните средства от градския транспорт на   кръстовищата по изградения BRT коридор, е ремонтирана Производствената база на „Градски транспорт“ и са закупени 3 микробуса за хора в неравностойно положение.

Проект „Интегриран градски транспорт на Варна”

 

Проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на „СБАЛОЗ „д-р Марко А. Марков” – Варна“ ЕООД“

Проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на „СБАЛОЗ „д-р Марко А. Марков” – Варна“ ЕООД”  е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В резултат от проекта е постигнато подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков“ Варна ЕООД, чрез въведено в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични дейности за лечение на злокачествени заболявания.

Модернизиране на отделението по лъчелечение на „СБАЛОЗ „д-р Марко А. Марков” – Варна“ ЕООД

 

Проект „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година“

Проект „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година”  е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В резултат от проекта са изготвени 16 инвестиционни проекта в пълна проектна готовност, с които Община Варна може да кандидатства за финансиране по Приоритетна ос 1  на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за обекти, включени в Интегрирания план за развитие на Варна за периода 2014-2020 г.

Съобщение за провеждане на заключителна пресконференция в рамките на проект “В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година”

В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година

 

Проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на гр.Варна“

Проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на гр.Варна”  е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В резултат от проекта е постигнато подобряване на физическата и жизнена среда в общинския център - град Варна като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие.

„Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на гр.Варна“

 

Проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Варна“

Проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Варна”  е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В резултат от проекта е разработен Интегриран план за градско възстановяване и развитие - ефективен инструмент за интегрирано градско планиране, чрез който да се създадат необходимите предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие и за динамично и комплексно развитие на територията, както и повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града.

Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Варна

 

Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск - изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна“

Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск - изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна”  е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В резултат от проекта е осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността в гр.Варна, които да заменят институционалната грижа.

Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск - изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна

 

Проект „Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност”

Проект „Регионален туристически продукт „Различното преживяване-качество, полза и стойност“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.  Чрез реализацията на проекта са разработени 6 туристически маршрута, изработени са рекламни и комуникационни материали, фен-страници в социалните мрежи, заснет и излъчен рекламен видеоклип.

„Регионален туристически продукт „Различното преживяване-качество, полза и стойност“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

„Регионален туристически продукт „Различното преживяване-качество, полза и стойност“  - Каталог

 

Проект „Рехабилитация на пътни отсечки в Община Варна“

Проект „Рехабилитация на пътни отсечки в Община Варна”  е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В резултат от проекта е извършена рехабилитация на две пътни отсечки - 1 765 м от път VAR 1083 – Аладжа манастир – Виница – КК „Св. Св. Константин и Елена” от км 7+800 до км. 9+565 и 4 130 м от път VAR 2028/ ІІ-29 Аксаково – Стожер/Новаково – Долище – граница (Аксаково Варна) от км. 16+470 до км. 20+600.

"Рехабилитация на пътни отсечки в Община Варна"

 

Проект „Бъдеще за нашите деца – пълно енергийно саниране на детски заведения на територията на Община Варна“

Проект „Бъдеще за нашите деца – пълно енергийно саниране на детски заведения на територията на Община Варна” е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В резултат от проекта е осигурен принос за подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещите нужди на младите семейства в градския център Варна и прилежащите му територии, чрез подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги в 27 детски заведения.

Бъдеще за нашите деца – пълно енергийно саниране на детски заведения на територията на Община Варна

 

Проект „Ремонт на Социален учебно - професионален център ''Анастасия д-р Железкова'', гр. Варна“

Проект „Ремонт на Социален учебно - професионален център ''Анастасия д-р Железкова'', гр. Варна” е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В резултат от проекта е осигурена подходяща и рентабилна социална инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещите нужди на населението в градския център Варна и прилежащите му територии чрез подобряване на условията за предоставяне на услуги в Социален учебно-професионален център (СУПЦ) „Анастасия д-р Железкова”, Варна и увеличаване на капацитета му със 72 %.

Ремонт на Социален учебно - професионален център ''Анастасия д-р Железкова'', гр. Варна

 

Проект „Музеите на Варна – ремонт и модернизация“

Проект „Музеите на Варна – ремонт и модернизация” е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В резултат от проекта е постигнато подобряване на условията за предоставяне на услуги в седем културни институции във Варна – Археологически музей, Етнографски музей, Природонаучен музей, музей “Нова история”, музей “Георги Велчев”, експозиционни сгради към Аладжа манастир и Градската художествена галерия.

Музеите на Варна – ремонт и модернизация

 

Проект „Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна“

Проект „Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна” е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В резултат от проекта е постигнато подобряване на физическата и жизнената среда на община Варна, чрез реконструкция на бул. „Генерал Колев” и ул. „Царевец”, изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, което води до устойчива градска среда с по-високо качество на живот, по-добри екологични условия и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна

 

Проект „Укрепване на активната част на срутищата по стръмните склонови участъци по новото трасе на ул. ''Девня'' в участъка от бензиностанция ''Шел'' до ул. ''Атанас Москов'', гр. Варна“

Проект „Укрепване на активната част на срутищата по стръмните склонови участъци по новото трасе на ул. ''Девня'' в участъка от бензиностанция ''Шел'' до ул. ''Атанас Москов'', гр.Варна” е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В резултат от проекта е постигнато максимално предотвратяване на рисковете и ограничаване на негативните последствия за живота и имуществото на населението и посетителите на гр. Варна, което да допринесе за подобряване на качеството на инфраструктурните услуги на територията на общината в съответствие с европейските изисквания.

Укрепване на активната част на срутищата по стръмните склонови участъци по новото трасе на ул. ''Девня'' в участъка от бензиностанция ''Шел'' до ул. ''Атанас Москов'', гр. Варна

 

Фонд Солидарност на Европейския съюз

Проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. ”Аспарухово”

Проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. ”Аспарухово” е финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. В резултат от проекта са ликвидирани последствията от наводнението в кв. “Аспарухово“ от 19 Юни 2014 г. чрез осигуряване на нормалната водопроводимост на двата охранителни канала на територията на квартала – източен и западен, възстановяване на проводимостта на „Елпромско дере“ и възстановяване на устойчивостта на пространствената, носеща стоманено-бетонна конструкция при първата РШ на битов колектор (Виница-Варна).

Проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. ”Аспарухово”

 

ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“

Проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ г. В резултат от проекта е постигнат непосредствен ефект върху качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен, чрез развитие и модернизация на обществения транспорт. В Община Варна са доставени и въведени в експлоатация 30 тролейбуси за нуждите на обществения транспорт.

„Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“

 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.

Проект “Активни за устойчиво развитие на община Варна”

Проект “Активни за устойчиво развитие на община Варна”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Чрез реализацията на проекта са проучени, идентифицирани и мотивирани 80 неактивни лица от община Варна, които са придобили професионална квалификация по 4 вида професии /„Работник в озеленяването„, „Еколог„, „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи„ и „Оператор на компютър„/, повишена е икономическата активност и интеграция на неактивните лица на пазара на труда. Подобрени са уменията на нискоквалифицирани младежи чрез придобиването на професионална квалификация, създавайки условия за трайна заетост – за 4 лица. 

Проект “Активни за устойчиво развитие на община Варна”

 

Проект „Да не изоставяме нито едно дете – „У дома, а не в дом”

Проект „Да не изоставяме нито едно дете – „У дома, а не в дом”, финансиран по ОП „Развитите на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. С реализацията на проекта е подкрепен процеса по деинституционализация на деца, чрез създаване на модел за развитие на заместваща семейна грижа в Центрове за настаняване от семеен тип. 

Да не изоставяме нито едно дете – „У дома, а не в дом”

 

Проект „Заедно за децата на Варна“

Проект "Заедно за децата на Варна", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Чрез реализацията на проекта е реформиран "Дом за деца, лишени от родителска грижа «Другарче», община Варна”, организирани и проведени са 5 обучителни модула, които са преминали 24 експерта. По време на изпълнението на проекта са организирани и проведени 6 конференции “по случаи” с общо 30 участници – социални работници, възпитатели, психолози от институцията и ОЗД.

Заедно за децата на Варна

 

Проект „Социални услуги за достоен и по-добър живот“

Проект "Социални услуги за достоен и по-добър живот", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Чрез реализацията на проекта е предоставена социалната услуга „Домашен помощник” на 99 правоимащи потребители.

Социални услуги за достоен и по-добър живот

 

Проект „Всички заедно на училище“

Проект "Всички заедно на училище", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В рамките на проекта е извършен ремонт на спортната площадка на ОУ „Иван Рилски”, гр. Варна, организирано е и осъществено  обучение на медиатори,  на работа са назначени 8 медиатора в четири училища в общината.

Всички заедно на училище

 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проект „Нови алтернативи“

Проект „Нови възможности за грижа“ е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Чрез реализацията на проекта за предоставяне на услугата са назначени 169 души, като „Личен асистент", 53 деца с увреждания са получили социална помощ, 116 лица с увреждания, самотно живеещи и тежко болни и хора над 62 г., в невъзможност за самообслужване са се възползвали, като потребители на социалната услуга „Личен асистент“. 

"Нови алтернативи"

 

ОП „Административен капацитет“ 2007-2013 г.

Проект „Община Варна – компетентна и ефективна администрация“

Проект „Община Варна – компетентна и ефективна администрация“ е финансиран Оперативна програма „Административен капацитет”. Чрез реализацията на проекта е постигнато повишаване знанията и уменията на 215 общински служители след проведени общо 11 бр. обучения.

Община Варна – компетентна и ефективна администрация

 

Проект „Общинска администрация гр.Варна – прозрачен, компетентен, динамичен и интерактивен партньор на бизнеса“

Проект „Общинска администрация гр. Варна-прозрачен, компетентен, динамичен и интерактивен партньор на бизнеса” е финансиран Оперативна програма „Административен капацитет”. Чрез реализацията на проекта е повишен капацитета на служителите на община Варна, за създаване и управление на публично-частни партньорства /ПЧП/ в интерес на гражданите. Разработени са Доклади за оценка на досегашната практика при реализиране на ПЧП от Община Варна и за добри практики и иновативни подходи на администрациите от побратимените общини. Изготвена е “Карта” на обектите (общинска собственост), дейностите и услугите предоставяни от общинската администрация, които са подходящи за реализиране на ПЧП и са изготвени Вътрешни правила, процедури и функционални задължения на общинската администрация за създаване и управление на ПЧП. Обучени са 150 служителя от общинската администрация и бюджетните структурни звена към нея.

„Общинска администрация гр. Варна – прозрачен, компетентен, динамичен и интерактивен партньор на бизнеса„

 

Проект „е-община Варна - ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите“

Проект „е - Община Варна-ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите“ е финансиран Оперативна програма „Административен капацитет”. Чрез изпълнението на проекта е разработена и внедрена система за интегрирано административно обслужване и предоставяне на административни услуги от общинската администрация (е-община), като е създаден модел за реализиране на е-община. Разработени са Вътрешни правила за управление на вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, изградена и въведена е в експлоатация ИКТ структура, внедрен е приложен софтуер и са обучени повече от 300 служители. Предоставят се е-услуги на ниво “транзакция”. Внедрена е работеща система за обратна връзка с потребителите на административни услуги, която предлага различни форми и информационни канали за измерване удовлетвореността на потребителите.

е-община Варна - ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите

 

Проект „Подобряване на управлението на човешките ресурси в общинска администрация на Община Варна за модерна политика в областта на образованието и здравеопазването“

Проект „Подобряване на управлението на човешките ресурси в общинска администрация на Община Варна за модерна политика в областта на образованието и здравеопазването“ е финансиран Оперативна програма „Административен капацитет”. Чрез реализацията на проекта са разработени са два анализа: /1/ за досегашната практика по управление на човешките ресурси в община Варна, /2 / на потребностите от обучения в общинската администрация. Проведени са две проучвания за условията на работа и мотивацията на служителите и добри практики на управление на човешките ресурси в сходни общини от страни на Европейския съюз. Проведени са два семинара и шест обучения с общо 230 служители от административните звена, бенефициенти от целевата група. Реализирани са две петдневни работни посещения с по 10 участника в две държави – членки на ЕС. 

Подобряване на управлението на човешките ресурси в общинска администрация на Община Варна за модерна политика в областта на образованието и здравеопазването

 

Проект „Изграждане на партньорска мрежа за междурегионално сътрудничество в областта на управлението на човешките ресурси между Община Варна, Република България, Департамент Нор, Република Франция и Община Дордрехт, Кралство Нидерландия“

Проект „Изграждане на партньорска мрежа за междурегионално сътрудничество в областта на управлението на човешките ресурси между Община Варна, Република България, Департамент Нор, Република Франция и Община Дордрехт, Кралство Нидерландия“ е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Чрез реализацията на проекта е изготвен и подписан Учредителен акт за създаване на партньорска мрежа. Изготвени са нормативни актове и наръчници, споделен е опит при реализиране на политики за развитие на човешките ресурси в държавната администрация с партньорите по проекта и е повишен капацитет за управление на човешките ресурси в общинска администрация на Община Варна.

Изграждане на партньорска мрежа за междурегионално сътрудничество в областта на управлението на човешките ресурси между Община Варна, Република България, Департамент Нор, Република Франция и Община Дордрехт, Кралство Нидерландия

 

ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г.

Проект "Областен информационен център - Варна, изграждане и функциониране"

Проект „Областен информационен център - Варна, изграждане и функциониране”, Финансиран по ОП „Техническа помощ” 2007-2013.  Чрез реализацията на проекта е осигурен лесен и прозрачен достъп до информация, относно цялостния процес на усвояване, управление, наблюдение и контрол на ресурсите по Структурните и кохезионния фондове (СКФ) на ЕС на всички заинтересовани на територията на Община Варна и Варненска област.

"Областен информационен център - Варна, изграждане и функциониране"

 

Международни проекти 

Програма „Здраве“ на ЕС

Проект „Пилотен проект насочен към насърчаване на здравословното хранене на бременни и кърмещи жени“

Проектът „Пилотен проект насочен към насърчаване на здравословното хранене на бременни и кърмещи жени“ се финансира от Европейската комисия и Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“. Като резултат бяха съставени и тествани образователни материали, посредством които се повиши информираността по здравословните проблеми, свързани с недохранване, наднормено тегло и затлъстяване, както и представянето на здравословна диета и здравословен начин на живот от бременността до периода на кърмене.

„Пилотен проект насочен към насърчаване на здравословното хранене на бременни и кърмещи жени“

 

Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013”

Проект „Създаване на устойчива Интернет мрежа за екологично и социално-икономическо развитие на туризма в крайбрежните зони на Черноморското крайбрежие, по-специално градовете Истанбул, Варна, Констанца и Одеса (BSTOURISM NET)“

Проект “Създаване на устойчива Интернет мрежа за екологично и социално-икономическо развитие на туризма в крайбрежните зони на Черноморското крайбрежие, по-специално градовете Варна, Констанца, Одеса, Кишинев и Тбилиси (BSTOURISM NET)”, финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013”. Чрез реализацията на проекта е изградена съвместна и самоподдържаща се Черноморска мрежа за устойчиво развитие на туризма, включваща организации, формиращи общественото мнение, както и представители на туристическия бизнес.

Създаване на устойчива Интернет мрежа за екологично и социално-икономическо развитие на туризма в крайбрежните зони на Черноморското крайбрежие, по-специално градовете Истанбул, Варна, Констанца и Одеса (BSTOURISM NET )

 

Проект „LIMEN: Културни пристанища от Егейско до Черно море”

Проект „LIMEN: Културни пристанища от егейско до Черно море, финансиран по финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013”. Чрез реализацията на проекта е създадена мрежа за сътрудничество в сферата на културата, туризма, икономиката и социалните дейности, за увеличаване на административния капацитет на местно равнище, както и за създаването на условия за промотиране и подкрепа на малките и средни предприятия, функциониращи в сферите на културата и туризма.

Проект „LIMEN: Културни пристанища от Егейско до Черно море”

 

Програма „Европа на гражданите“

Проект „Европейският Съюз като проект за мир – предизвикателство или реалност”

Проект „Европейският Съюз като проект за мир – предизвикателство или реалност”, е финансиран от Европейския Съюз по програмата „Европа за гражданите“, приложим към Направление 2 : Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; Направление 1: "Европейска памет за миналото". В резултат на изпълнението на проекта бяха организирани 9 събития с участници от различни европейски градове като основни теми на събитията бяха културно наследство,  значими исторически събития, социални отговорности свързани с опазване на околната среда, развитие на младите  др.  

Проект „Европейският Съюз като проект за мир – предизвикателство или реалност”

 

Програма URBACT

Проект „EUniverCities – „Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви градски икономики и общества“

Проект EUniverCities - „Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви градски икономики и общества" е финансиран по програма URBACT II. В резултат на реализирането на проекта бе създадена Стратегия за сътрудничество между градовете и университетите, която бе приета като официален документ на Община Варна от Общински съвет – Варна, чието изпълнение ще продължи в рамките на 10 години.

EUniverCities – „Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви градски икономики и общества“

 

Програма URBACT II

Проект „CTUR - КРУИЗЕН ТРАФИК И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ“

Проект C.T.U.R. ,, Круизен трафик и възстановяване на градското пристанищно наследство като ключов фактор за устойчиво икономическо, социално и градско развитие“ е финансиран по URBACT II THEMATIC NETWORK . Постигнати резултати по проекта е, че във всеки град-партньор в определената Тематична мрежа е разработен Местен план за действие. Създадена е Местна група за подкрепа на CTUR-мрежата във всеки град-партньор.

CTUR - КРУИЗЕН ТРАФИК И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ

Местен работен план

 

Програма URBACT III

Проект „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“

Проектът „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“ (URBACT – Interactive Cities) се финансира по програма URBACT III. Като резултат от неговото изпълнение се подобри управлението на градовете с помощта на социалните медии, като се даде по-широка платформа за мнения и препоръки и се насърчи диалога между граждани и местно управление.

„Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“

 

Програма „Учене през целия живот”, подпрограма GRUNDTVIG

Проект „ЕТОС – Ефективно обучение за хора в неравностойно обучение“

Проект Е.T.O.S. - „Effective Training for Outsiders of the Society” – “Ефективно обучение за хора в неравностойно положение” е финансиран по програма “Lifelong Learning Programme” - Програма „Учене през целия живот”. Резултат от изпълнението му е разработена методология за обучение на знания у хора, които имат проблем с присъствието и успешното завършване на традиционните обучителни курсове. Методологията е съсредоточена върху големия брой слабо квалифицирани пълнолетни лица, които нямат достъп или не са завършили професионалното си обучение и са без сертификат за професионални умения.

Ефективно обучение за хора в неравностойно положение

Презентация на проект ЕТОС от форум, проведен в зала “Варна” в сградата на Общинска администрация на 13.08.2013 г.

 

Програма “Превенция, готовност и управление на последиците от тероризъм и други рискове, свързани със сигурността” (CIPS)

Проект „Smart Ciber - система от карти, оценка на риска от тероризъм срещу инфраструктурни обекти при организирането на мащабни събития и митинги“

Проект SMART CIBER - System of Maps Assessing Risk of Terrorism against Critical Infrastructures in Big Events Rallies” - „Система от карти, оценка на риска от тероризъм срещу инфраструктурни обекти при организирането на мащабни събития и митинги” е финансиран по програма “Превенция, готовност и управление на последиците от тероризъм и други рискове, свързани със сигурността”, чрез директно финансиране от Генерална Дирекция „Вътрешни работи” на Европейската комисия. В резултат на проекта се разработи Гео-референтна карта на риска, базирана на широк подход в светлината на социологически и криминологични теории като база за разработване на „модел на оценка на риска“.

Smart Ciber - система от карти, оценка на риска от тероризъм срещу инфраструктурни обекти при организирането на мащабни събития и митинги

 

Програма INTERREG IVC

Проект „ФОРМИ НА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ЧРЕЗ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРАТЕГИИ” (F:ACTS!)“

Проект F:АCTS!,,Форми на адаптиране към климатичните промени чрез териториални стратегии” е финансиран по програма ,, INTERREG IVC“ . Постигнати резултати по време на цялото изпълнение на проекта повишен е капацитета (знания, опит, методи) между партньорските организации за планиране и прилагане на мерки за адаптиране към изменението на климата, чрез регионалните и местните териториални подходи за развитие в крайградските и селските райони (85 лица, сред партньорите).  Подобрени са политики (тип на решения, управление и координация между секторите, участието на заинтересованите страни) във всички участващите региони / страни, като налице са приложени успешни практики и подходи от други региони (8 региона). Повишена е информираността сред експерти и политици в широк диапазон на европейските региони и е укрепен капацитета за изпълнение на интегрирани териториални подходи за справяне с изменението на климата (650 лица от 30 региона).

ФОРМИ НА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ЧРЕЗ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРАТЕГИИ” (F:ACTS!)

 

Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007-2013

Проект „SEE MMS - Схема за управление на Мобилността в Югоизточна Европа / South East European Mobility Management Scheme“

Проект SEE MMS ,,Схема за управление на мобилността в Югоизточна Европа е финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007-2013. Постигнати резултати и по проекта, изработени са 10 мастър-плана за създаване на центрове за градска мобилност, в т.ч. за гр.Варна. Подготвени са обучителни пакети за персонал на центрове за градска мобилност. Изпълнени са обучителни семинари за експерти в центровете за градска мобилност. Изградени са 10 центрове за градска мобилност, като оперативни звена за управление на мобилността в партньорските градове. Създадена е международна мрежа на центровете за градска мобилност.

SEE MMS - Схема за управление на Мобилността в Югоизточна Европа / South East European Mobility Management Scheme

 

 

Top