нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за Директор на дирекция „Eкология и опазване на околната среда“ при Община Варна

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

за длъжност

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

 при Община Варна

 

 След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия допуска до участие следните кандидати:

 1. Т.К.К. РД24017249ВН/24.06.2024 г.
 2. 2. П.Д.П. РД24017272ВН/24.06.2024 г.
 3. А.А.В. РД24017503ВН/26.06.2024 г.
 4. С.М.С. РД24017580ВН/26.06.2024 г.
 5. В.Д.К.Д РД24017610ВН/26.06.2024 г.
 6. Н.А.Я РД24017739ВН/27.06.2024 г.

 

   Концепцията по предварително обявената тема, трябва да се представи до 17.30 часа на 12.07.2024 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция „Управление на човешките ресурси и административни услуги”, ет.4, ст.404 на хартиен носител и електронен носител в PDF формат.

Защитата на концепцията с допуснатите до защита кандидати ще се състои на 17.07.2024 г. от 14:00 часа в сградата на Община Варна, етаж 4, стая 403.

Критерии за оценка и защита на концепцията:

 1. Изисквания към съдържанието на концепцията за стратегическо управление:

1.1. Да разкрива знанията на кандидата за управление на дирекция „Екология и опазване на околната среда“.

1.2. Да показва уменията на кандидата да идентифицира проблемите в областта на дейностите по опазване на околната среда.

1.3. Да показва познаване на нормативната уредба в областта на дейностите по опазване на околната среда и системата за прилагането й при изпълнението им.

1.4. Визия за развитие на дирекцията, нейния експертен и административен капацитет.

 1. Одобрява изисквания към структурата и оформлението на концепцията:

2.1. Умение за организиране и структуриране на информацията.

2.2. Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст.
2.3. Достъпност и точност на изложението.

2.4. Ясен и точен език в съответствие с книжовно езиковите норми на съвременния български език.

2.5. Обем на разработената концепция – не повече от 15 страници.

 1. Критерии за преценка на концепциите:

3.1. Пълнота на обхвата на най-важните въпроси, свързани със съдържанието на концепцията.

3.2. Точно и ясно формулиране на приоритетите в управлението и дейността на дирекция „Екология и опазване на околната среда“, обоснованост на основните цели и действия, свързани с предлаганите приоритети.

3.3. Практическа насоченост.

3.4. Съобразеност с действащите нормативни актове.

3.5. Стратегическо мислене, логичност, последователност, аргументираност и стил на изложението.

 1. Одобрява критерии за преценка при защита на концепцията за стратегическо управление:

4.1. Умения за представяне на синтезирано и структурирано експозе върху писмената концепция.

4.2. Способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема.

4.3. Степен на познаване на нормативните актове, които имат отношение към темата на концепцията.

4.4. Управленски знания и умения.

4.5. Комуникативни умения и езикова култура.

 1. Система за определяне на резултатите:

5.1. Всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги преценява по 5 степенна скала в зависимост от това до каква степен отговарят на поставените изисквания. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

5.2. Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4“, се допускат до защита на концепцията.

Време на защита на концепцията – до 30 минути на всеки кандидат.

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5 степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

5.3. Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и на нейната защита.

5.4. До участие в интервю се допускат кандидати, чийто общ резултат от оценка и защита на концепцията е най-малко „8“.

5.5. Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 4,00.

5.6. Определя коефициент 4 за резултата от оценка и защита на концепцията и коефициент 5 за интервюто.

5.7. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от оценката и защитата на концепцията и интервюто, умножени с определените в т.5.6. коефициенти. 

 

                                                   

Председател  на конкурсната комисия: ______(п)_______   
                                                                              (С. Крикорян)
 

 

 

 

С П И С Ъ К

Н А

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

 при Община Варна

 

 

Няма недопуснати кандидати. 

 

Председател  на конкурсната комисия: ______(п)_______   
                                                                              (С. Крикорян)

 

Публикувано на 04.07.2024 г.

  Top