нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за началник на отдел „ГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ“ към ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ“ при Община Варна

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ“ към дирекция „Култура и духовно развитие“

при Община Варна

 

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия допуска до участие следните кандидати:

 1. К. С. С. РД24016455ВН/17.06.2024 г.
 2. Ж. В. К. РД24017158ВН/21.06.2024 г.
 3. О. О. К. РД24017283ВН/24.06.2024 г.
 4. Б. И. К. РД24017319ВН/24.06.2024 г.

Концепцията трябва да се представи до 17.30 часа на 09.07.2024 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция „Управление на човешките ресурси и административни услуги”, ет.4, ст.406 на хартиен носител и електронен носител в PDF формат.

 

Критерии за оценка и защита на концепцията:

1.Изисквания към съдържанието на концепцията за стратегическо управление:

1.1. Да разкрива знанията на кандидата за стратегията в развитието на културата на територията на Община Варна и за стратегически анализ на средата, в която се организира културната политика.

1.2.Да показва уменията на кандидата да идентифицира проблемите в областта на дейностите по популяризиране на градските празници и чествания.

1.3. Да показва знанията на кандидата в областта на нормативната база, регулираща културното развитие на населението на община Варна.

1.4. Да показва уменията на кандидата за идентифициране на проблемите и формулиране на целите.

2.Одобрява изисквания към структурата и оформлението на концепцията:

2.1.Умение за организиране и структуриране на информацията.

2.2.Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст.

2.3.Достъпност и точност на изложението.

2.4.Ясен и точен език в съответствие с книжовно езиковите норми на съвременния български език.

2.5.Обем на разработената концепция – не повече от 15 страници.

3. Критерии за преценка на концепциите:

3.1.Пълнота на обхвата на най-важните въпроси, свързани със съдържанието на концепцията.

3.2.Точно и ясно формулиране на приоритетите в управлението и дейността на отдел  „Градски празници и чествания“, обоснованост на основните цели и действия, свързани с предлаганите приоритети.

3.3.Практическа насоченост.

3.4.Съобразеност с действащите нормативни актове.

3.5.Стратегическо мислене, логичност, последователност, аргументираност и стил на изложението.

4.Одобрява критерии за преценка при защита на концепцията за стратегическо управление:

4.1.Умения за представяне на синтезирано и структурирано експозе върху писмената концепция.

4.2.Способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема.

4.3.Степен на познаване на нормативните актове, които имат отношение към темата на концепцията.

4.4.Управленски знания и умения.

4.5.Комуникативни умения и езикова култура.

5. Система за определяне на резултатите:

5.1.Всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги преценява по 5 степенна скала в зависимост от това до каква степен отговарят на поставените изисквания. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

5.2.Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4“, се допускат до защита на концепцията.

Време на защита на концепцията – до 30 минути на всеки кандидат.

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5 степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

5.3.Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и на нейната защита.

5.4.До участие в интервю се допускат кандидати, чийто общ резултат от оценка и защита на концепцията е най-малко „8“.

5.5.Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 4,00.

5.6.Определя коефициент 4 за резултата от оценка и защита на концепцията и коефициент 5 за интервюто.

5.7.Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от оценката и защитата на концепцията и интервюто, умножени с определените в т.5.6. коефициенти.

 

 

 

Председател  на конкурсната комисия: ______(п)_______   
                                                                              (С. Крикорян)

 

 

 

С П И С Ъ К

Н А

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ“ към дирекция „Култура и духовно развитие“

при Община Варна

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия не допуска до участие следните кандидати:

 1. В. С. Д. - РД24017023ВН/20.06.2024г. - представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит.
 2. П. Т. К. - РД24016936ВН/20.06.2024г. - представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит.
 3. П. П. А. - РД24017243ВН/24.06.2024г. - представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит.
 4. В. В. Г. - РД24017300ВН/24.06.2024г. - представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит.
 5. П. Л. К. - РД24017376ВН/24.06.2024г. - представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит.

 

 

 

Председател  на конкурсната комисия: ______(п)_______   
                                                                              (С. Крикорян)

 

 

Публикувано на 01.07.2024 г.

  Top