нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност Изпълнител „Хигиенист“ към дирекция „Управление на собствеността“, отдел „Снабдяване и материално осигуряване“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Изпълнител  „Хигиенист към дирекция „Управление на собствеността“, отдел „Снабдяване и материално осигуряване“ при Община Варна – 2 щ. бр.

 

  1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Не се изисква;

1.2.Професионална област – Не се изисква;

1.3.Професионален опит – Не се изисква;

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

3.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

3.2.Автобиография

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 30.05.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Извършва редовно и качествено миене и дезинфекция на кабинети/канцеларии, коридори, санитарни и складови помещения, за които отговаря, при което използва предоставените почистващи уреди и препарати.

Почиства редовно прилежащите стълбища и стълбищни площадки към етажа, за който отговаря.

Правилно и целесъобразно използва предоставените технически средства и уреди за почистване.

При констатирани повреди в помещенията и съоръженията незабавно уведомява Началника на отдел „Снабдяване и материално осигуряване”.

Сортира и изхвърля отпадъците на определените за целта места.

Изпълнява допълнително възложени задачи от Началник на отдел „Снабдяване и материално осигуряване“ и Директор на дирекция „Управление на собствеността“ в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

  1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 933 лева.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувано на 16.05.2024 г.

    Top