нашите сайтове english

Обява за конкурс за длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ - 2 щатни бройки към дирекция “Правно-нормативно обслужване” при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ -2 щатни бройки,

към дирекция “Правно-нормативно обслужване” при Община Варна

 

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

          1.1. Степен на завършено образование – магистър

          1.2. Професионална област - право

          1.3. Професионален опит – 3 години или придобит ранг IV младши

  1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

  1. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

          3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. (по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители)

          3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и придобита юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.

          3.1.3. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и сферата на професионалния опит.

          3.1.4. Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 29.04.2024г. на адрес: гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.409, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес padimitrova@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

  1. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.
  2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         Осъществява процесуално представителство по съдебни дела Община Варна, общински предприятия и социални заведения. Оказва правна помощ на звената и структурите към Община Варна при осъществяване на тяхната дейност. Изготвя молби, искове, жалби и други документи до органите на съдебната власт, централните държавни органи и техните представители по места. Дава становища по законосъобразността на проектите за индивидуални и общи административни актове, поднормативни актове и др., а при несъгласие с такива, прилага мотивирано писмено становище. Изготвя проекти на индивидуални и общи административни актове, поднормативни актове и др., договори и други правни документи. Проучва жалби на юридически и физически лица до кмета на община Варна като изготвя аргументирани становища и отговори. Участва в своевременно събиране на вземанията на Община Варна след постъпване на искане от съответната дирекция.

  1. Основната заплата, определена за длъжността: до 2700,00 лева.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Община Варна.

 

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 294

Лице за контакт: Преслава Димитрова

 

Заявление за участие

 

Публикувано на 17.04.2024 г.

    Top