нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност Главен експерт „Туристическа дейност и информация” към „Туристически информационен център“, дирекция „Туризъм“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

за длъжност  Главен експерт „Туристическа дейност и информация”

към „Туристически информационен център“, дирекция „Туризъм“

при Община Варна

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

          1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

          1.2.Професионална област – Социални, стопански и правни науки;

          1.3.Две години професионален опит

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

2. Допълнителни изисквания

  • - владеене на най-малко 2 езика от изброените - английски, немски, френски или руски език.
  • - добра компютърна грамотност и способност за работа с офис-техника.

3. Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

          4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

          4.2.Автобиография

          4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

          4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж

          4.5.Копие от сертификат за владеене на език.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 02.05.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Разработва и предлага различни маркетингови и рекламни инструменти и предоставя туристическа информация на жителите и гостите на Община Варна за предстоящи туристически събития, културно-историческите паметници и други мероприятия.

Да подпомага рекламно-информационната дейност на Община Варна у нас и в чужбина за презентирането й като туристическа дестинация.

Да съдейства при организиране на дейности свързани с популяризиране дейността на Община Варна в национални и международни изложения, панаири, прояви и други.

Да поддържа база данни за събитията, поддръжка на Фейсбук страница и други информационни канали, различните инициативи и възможностите, които Община Варна предлага на жителите и гостите на града

Да съдейства при организирането на културни и обществени прояви от и/ или на територията на Туристическия информационен център.

Да изготвя и предава в отдел “Маркетинг, реклама и анализи” към дирекция “Туризъм” ежеседмична справка за броя и националността на посетителите в центъра и на дневен, обобщен отчет за извършените дейности и обслужени клиенти по определена форма и да анализира данните.

Изпълнява и други задачи по разпореждане на прекия си ръководител и на Директора на дирекция „Туризъм“.

 

  1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 2400 лева.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувано на 17.04.2024 г.

    Top