нашите сайтове english

Обява за конкурс за Директор на дирекция „Финанси и бюджет” при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ“

при Община Варна

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Магистър

1.2. Професионална област – стопански науки

1.3. Професионален опит – 4 години или придобит ранг ІІІ младши  

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Общински бюджет – особености, предизвикателства и добри практики в контекста на бюджетния процес“ и интервю.

          На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

          Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. (по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители)

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и сферата на професионалния опит.

3.1.4. Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

          Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 08.04.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.404, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите могат да се подават по електронен път на адрес ininova@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.      

6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Координира, ръководи и контролира бюджетния процес в Община Варна. Ръководи и контролира процеса по разработване на финансово-икономически анализи и прогнози. Управлява процесите по поемане на общински дълг и тяхното управление. Следи, анализира и отчита изпълнението на приходната и разходната част на бюджета на Община Варна. Осъществява кореспонденция с Министерство на финансите и Сметна палата във връзка с изготвянето на проект на бюджет, приемането му от Общински съвет – Варна, и във всеки един момент по време на неговото изпълнение, актуализацията и отчитането му. Организира изпълнението на задачи, произтичащи от закони, подзаконови нормативни актове, решения на Общински съвет – Варна и такива, възложени от кмета на община Варна в бюджетната сфера. Участва в процеса по изготвяне на кредитен рейтинг на Община Варна в частта за общинския бюджет и общинския дълг.

7. Основната заплата, определена за длъжността: от 933 лв. до 3250 лв.

          При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Община Варна.

 

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 263

Лице за контакт: Ирина Бинева

 

Заявление за участие

Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители

 

Публикувана на 27.03.2024 г.

    Top