нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0669/01.03.2024г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 - На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

  1. Заповед № 0669 от 01.03.2024г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

  

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

020036

23.02.2024 г.

1-В

1

В1-1ПЯ-6ЩИ-А0

Апартаменти за гости

"Алекс-бутик"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл. 214, вх. 7, ет. 6, ап. 207

019899

23.02.2024 г.

720-О

2

В1-1ПЩ-6ЩЖ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ", № 33, ет. 1

020052

23.02.2024 г.

721-О

3

В1-1ПЮ-6ЩЗ-А0

Апартаменти за гости

"Петрови"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 79, сграда 3, вх. А, ет. 2, ап. 12

020417

26.02.2024 г.

722-O

4

В1-1Р2-6ЮЖ-А0

Апартаменти за гости

"Боряна"  "Boryana' s apartaments"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАКЕДОНИЯ", № 27А, ет. 2, ап. 1

020042

23.02.2024 г.

1277-П

5

В1-1ПШ-6ЩГ-А0

Апартаменти за гости

"Константин Фотинов 24", "Konstantin Fotinov 24"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ", № 24, ет. 1, ап. 1, сграда № 1

019874

23.02.2024 г.

1278-П

6

В1-1Р0-6ЩМ-А0

Апартаменти за гости

"Ботаника", "Botanika"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Ботаника", ул. "30-та", № 2, бл. G, ет. 0, ап. 156

020358

26.02.2024 г.

1279-П

7

В1-1Р1-6ЩЦ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 152, вх. 3, ет. 8, ат. 14

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top