нашите сайтове english

Обявление за подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжност „Шофьор- 1 бройка“ по проект № BG05SFPR002-2.003-0027 „Общностен център за деца и семейства-Варна“

 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна, в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.003-0027 „Общностен център за деца и семейства-Варна“, процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, набира кандидати за длъжността „Шофьор- 1 бройкапри следните условия:

 1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 • Образование: средно;
 • Свидетелство за правоуправление на МПС категория Д;
 • Удостоверение за психологическа годност;
 • Професионална компетентност;
 • Дигитална карта на водач;
 • Минимален изискуем професионален опит: 5 година професионален опит.
 1. Основни цели на длъжността и области на дейност:

     Длъжността е свързана с техническото и логистичното обезпечаване дейността на Общностен център - Варна.    Безопасно управление на поверения автомобил при превоз на деца и придружители, за осъществяване на планираните дейности.

 1. Преки задължения:
 1. Осъществява превоз на клиенти на центъра и техни придружители, от и до домовете им на организирани от Общностен център – Варна мероприятия;
 2. Осъществява предварително планиран и съгласуван превоз на служители на Центъра във връзка с изпълнение на преките им служебни задължения;
 3. Осъществява превоз на техника и материали на Центъра, след съгласуване с прекия ръководител;
 4. Явява се на работа без да е употребил алкохол, психотропни или други субстанции, които биха могли да създадат непосредствен риск от ПТП;
 5. Грижи се за чистотата в/на автомобила;
 6. В началото на работният ден,както и преди излизане напът,извършва пълен преглед на автомобила /проверява наличното гориво, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието и работатат на двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, спирачките,осветлението, преден и заден мост, арматурното табло, действието на контролните уреди, инструментите, пожарогасител и др./;

 Място на работа: „Общностен център за деца и семейства – Варна“

 1. Начин за провеждане на подбора:
 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Варна. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване  и класиране на кандидатите.  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна,  в раздел „Конкурси".

 

 1. Необходими документи за участие:
 • Заявление до Кмета на Община Варна (по образец).
 • Автобиография (по образец).
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на трудов стаж - трудова книжка, осигурителна книжка и др.

 

 1. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие се представят в Информационен център на Община Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 43, в срок до 17,30 ч. на 21.03.2024 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.

На одобреното лице ще бъде предложен срочен трудов договор за 8 часа. С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – сумирано изчисляване на работното време.

 

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 9,22 лв. На час.

 

 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на община Варна -http://www.varna.bg/в раздел „Конкурси".
 2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

 За допълнителна информация:

Лице за контакт: Даниела Биячева, Ръководител на проект, тел. 052/ 820 196

 

Публикувано на 07.03.2024 г.

  Top