нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност СЧЕТОВОДИТЕЛ – 2бр. към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчив

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

за длъжност  СЧЕТОВОДИТЕЛ – 2бр.

към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023  „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

при Община Варна

 

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Квалификация: минимално образование бакалавър в областта на финансите и/или счетоводството или еквивалентна специалност

1.2.Общ професионален опит: минимум 1 година професионален опит след дипломиране

2.Специфичен професионален опит: най-малко 1 година стаж като счетоводител. Опит в дейности по управление и/или изпълнението на проекти е предимство.

 1. Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

 1. Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 17:30 часа на 16.02.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите или техни упълномощени представители.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 • Подпомага управлението на проектите съответствие с предвиденото в АДБФП и указанията на структурата за наблюдение и докладване (СНД);
 • Разработва подробен план-график на необходимите финансови средства за обезпечаване на дейностите в рамките на проектите, предвид условията за верифицирането им от СНД;
 • Следи за навременното осигуряване на необходимите за реализацията на всеки етап от проектите, финансови ресурси от бюджета на Общината;
 • Извършва наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проектите;
 • Съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки, относно разходните им части;
 • Следи за допустимостта на разходите, съгласно изискванията на СНД и отговаря за целесъобразността на поеманите задължения и извършваните разходи;
 • Изготвя междинните и окончателния финансови отчети, както и Исканията за плащане до СНД;
 • Отговаря за обобщаването и осчетоводяването на финансовите документи на ниво проект и представянето им на СНД;
 • Регистрира своевременно счетоводните операции, в съответствие с приложимото законодателство;
 • Осъществява хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно записване и съставя отчети, в съответствие с изискванията и основните принципи на Закона за счетоводството;
 • Начислява възнаграждения, данъци и осигурителни вноски по проектите и изготвя необходимите справки, удостоверения и др. във връзка с тях;
 • Организира съхраняването и архивирането на цялата счетоводна информация, свързана с изпълнението на проектите;
 • Осъществява комуникация с банкови институции при извършване на транзакции и съответната документална обработка;
 • Осъществява връзка и взаимодействие с външни контролни органи във връзка с финансово-счетоводните дейности по проектите;
 • Води цялата счетоводна документация по изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ и въвежда необходимата информация в ИСУН ;
 • Участва в извършването на документални проверки, както и проверки на място на обектите за удостоверяване на извършването на заявените за плащане дейности, базирани на договора между Община Варна и изпълнителя и/или други приложими документи;
 • Извършва плащанията към изпълнителите по договори, сключени въз основа на договорите за безвъзмездна финансова помощ;
 • Участва в процедурата по актуализация на договорите за обществена услуга, съгласно АДБФП и указанията на Министерство на финансите и СНД;
 • Участва в отчитане изпълнението на дейностите на всеки етап от реализирането на проектите до окончателното им приключване;
 • При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проектите, докладва на служителя отговорен за докладване и администриране на нередности по проекти на Община Варна, финансирани от ЕС.

8. Размер на заплата за заемане на длъжността: до 2 700 лева, като при назначаване основният размер на заплатата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено:  отдел "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" към дирекция “Европейски и национални оперативни програми”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-109

 

Заявление до Кмета на Община Варна

 

Публикувана на 02.02.2024 г.

  Top