нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност ЕКСПЕРТ „СТРОИТЕЛСТВО“- 3 бр. към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

за длъжност  ЕКСПЕРТ „СТРОИТЕЛСТВО“- 3 бр.

към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023  „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

при Община Варна

 1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Квалификация: минимално образование бакалавър в област подходяща за заеманата длъжност

1.2.Общ професионален опит: минимум 2 години професионален опит след дипломиране

2.Специфичен професионален опит: професионалeн опит в подготовката и/или изпълнението, координацията, контрола и администрирането на инфраструктурни проекти или компетенции в сферата на заеманата позиция.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 17:30 часа на 16.02.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите или техни упълномощени представители.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 • Подпомага управлението на проектите в съответствие с предвиденото в ДБФП и указанията на структурата за наблюдение и докладване (СНД);
 • Изпълнява постоянен контрол по време на целия процес на проектиране и строителство, до завършване и предаване на обекта;
 • Осигурява информацията, данните и документите, необходими в процеса на проектиране;
 • Осигурява необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството и доказваща съответствието му с одобрената проектна документация;
 • Осъществява координацията и комуникацията със строителния надзор на обектите;
 • Следи изпълнението на графика за изпълнение на договорите за строителство и строителен надзор по проектите;
 • Съвместно с Ръководителя на ЗИП осъществява контрол по документиране, актуване и документооборота, свързан с извършването на СМР;
 • Съгласува изготвената техническа документация;
 • Осъществява текущ контрол за извършените от изпълнителите видове работа, количества, стойности, срокове;
 • Участва от името на Община Варна в процеса на издаване и подписване на актовете и протоколите в процеса на строителството;
 • Участва при изготвянето на доклади и справки за напредъка по проектите, в съответствие с компетенциите си;
 • Участва в извършването на документални проверки, както и проверки на място на проекта за удостоверяване на извършването на заявените за плащане дейности, базирани на договора между Община Варна и изпълнителя и/или други приложими документи;
 • Следи за спазване на добър ред и външен вид на строителната площадка;
 • Координира процедурите по завършване и издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация;
 • Предлага на Ръководителя на ЗИП необходимите мерки за преодоляване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на СМР;
 • Участва в изготвянето на месечни справки, доклади за напредък и окончателен доклад за изпълнение на проектите и въвежда необходимата информация в ИСУН;
 • При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, на който и да било етап от изпълнението на проектите, докладва на служителя, отговорен за докладване и администриране на нередности по проектите на Община Варна, финансирани от ЕС.
 1. Размер на заплата за заемане на длъжността: до 2 800 лева, като при назначаване основният размер на заплатата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено:  отдел "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" към дирекция “Европейски и национални оперативни програми”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-109

 

Заявление до Кмета на Община Варна

 

Публикувана на 02.02.2024 г.

  Top