нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗИП – 1 бр. към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗИП – 1 бр.

към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023  „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

при Община Варна

1Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Квалификация: висше образование с образователно-квалификационна степен магистър.

1.2.Общ професионален опит: минимум 3 години професионален опит след дипломиране

2. Специфичен професионален опит: най-малко 3 години професионалeн опит в управлението и/или изпълнението, координацията, контрола и администрирането на инфраструктурни проекти.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 17:30 часа на 16.02.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите или техни упълномощени представители.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 • Ръководи изпълнението на проектите в съответствие с предвиденото в АДБФП и указанията на структурата за наблюдение и докладване (СНД);
 • Отговаря за цялостното техническо, административно и финансово управление на проектите, организира цялостната дейност на ЗИП;
 • Осъществява контакти с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проектите;
 • Организира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проектите;
 • Отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;
 • Организира контрола и отчитането на изпълнението на дейностите на всеки етап от реализирането на проектите;
 • Организира и контролира подготовката и въвеждането на необходимите документи и информации в ИСУН;
 • Ръководи дейностите по преглед, анализ и одобрение на техническата документация, изготвяна в рамките на проектите (проучвания, инвестиционни проекти и др.);
 • Осъществява контрол на договорите с изпълнителите от страна на Възложителя;
 • Организира дейностите по верификация на разходите по проектите;
 • Организира и ръководи извършването на 100% документална проверка, както и проверка на място на обекта за удостоверяване на извършването на заявените за плащане дейности, базирани на договора между Община Варна и изпълнителя и/или други приложими документи;
 • Отговаря за контрола по спазването на календарния график за изпълнението на проектите и успешното им приключване;
 • Предлага на кмета на Община Варна необходимите мерки за преодоляване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проектите;
 • Организира назначаването и определянето на възнагражденията на членовете на ЗИП съгласно предвиденото в проектите и АДБФП;
 • Оказва пълно съдействие и отговаря за предоставяне право на достъп до документи, компютъризирани данни и на мястото на изпълнение на ПИИ или до документи, които се съхраняват от сдружение на собствениците /СС/, на представители на СНД, на национални и европейски контролни, разследващи и одитни органи, включително на служителите на Министерството на финансите, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската прокуратура и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), и техните упълномощени представители;
 • Организира предприемането на корективни действия за изпълнение на предписанията на одитиращите органи и препоръките, от одитни ангажименти и проверки;
 • При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на служителя, отговорен за докладване и администриране на нередности по проекти на Община Варна, финансирани от ЕС;

При изпълнение на задълженията и отговорностите си, ще се подпомага от съответните лица от ЗИП, както и от длъжностните лица и институциите, включени в изпълнението на проектите.

 1. Размер на заплата за заемане на длъжността: до 3 250 лева, като при назначаване основният размер на заплатата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено:  отдел "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" към дирекция “Европейски и национални оперативни програми”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-109

 

Заявление до Кмета на Община Варна

 

Публикувана на 02.02.2024 г.

  Top