нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за Директор на дирекция „Контрол и санкции” при Община Варна

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ И САНКЦИИ“

 при Община Варна

 

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия допуска до участие следните кандидати:

  1. Г. Т. А. РД24002212ВН/24.01.2024 г.
  2. Д. К. К. РД24002692ВН/29.01.2024 г.
  3. М. Р. Г. РД24003243ВН/01.02.2024 г.

   Концепцията трябва да се представи до 17.30 часа на 19.02.2024 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция „Управление на човешките ресурси и административни услуги”, ет.4, ст.405 на хартиен носител и електронен носител в PDF формат.

 

Критерии за оценка и защита на концепцията:

          1.Изисквания към съдържанието на концепцията за стратегическо управление:

1.1.Да разкрива знанията на кандидата за стратегията за развитие на контролните дейности през призмата на дирекция „Контрол и санкции“.

1.2.Да показва уменията на кандидата да идентифицира проблемите в областта на контролните дейности.

1.3.Да показва познаване на нормативната уредба в областта на контролните дейности и системата за прилагането й при изпълнението им.

1.4.Визия за развитие на дирекцията, нейния експертен и административен капацитет.

          2.Изисквания към структурата и оформлението на концепцията:

2.1.Умение за организиране и структуриране на информацията.

2.2.Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст.

2.3.Достъпност и точност на изложението.

2.4.Ясен и точен език в съответствие с книжовно езиковите норми на съвременния български език.

2.5.Обем на разработената концепция – не повече от 15 страници.

          3.Критерии за преценка на концепциите:

3.1.Пълнота на обхвата на най-важните въпроси, свързани със съдържанието на концепцията.

3.2.Точно и ясно формулиране на приоритетите в управлението и дейността на дирекция „Контрол и санкции“, обоснованост на основните цели и действия, свързани с предлаганите приоритети.

3.3.Практическа насоченост.

3.4.Съобразеност с действащите нормативни актове.

3.5.Стратегическо мислене, логичност, последователност, аргументираност и стил на изложението. 

          4.Одобрява критерии за преценка при защита на концепцията за стратегическо управление:

4.1.Умения за представяне на синтезирано и структурирано експозе върху писмената концепция.

4.2.Способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема.

4.3.Степен на познаване на нормативните актове, които имат отношение към темата на концепцията.

4.4.Управленски знания и умения.

4.5.Комуникативни умения и езикова култура.

  1. Система за определяне на резултатите:

5.1.Всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги преценява по 5 степенна скала в зависимост от това до каква степен отговарят на поставените изисквания. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

5.2.Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4“, се допускат до защита на концепцията.

Време на защита на концепцията – до 30 минути на всеки кандидат.

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5 степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

5.3.Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и на нейната защита.

5.4.До участие в интервю се допускат кандидати, чийто общ резултат от оценка и защита на концепцията е най-малко „8“.

5.5.Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 4,00.

5.6.Определя коефициент 4 за резултата от оценка и защита на концепцията и коефициент 5 за интервюто.

5.7.Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от оценката и защитата на концепцията и интервюто, умножени с определените в т.5.6. коефициенти.

 

Председател  на конкурсната комисия:_______(п)__________                                                                                                 (Нора Момчева)

 

 

  

 

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ И САНКЦИИ“

 при Община Варна

 

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия не допуска до участие следните кандидати:

  1. Д. Ц. Т. - РД24003044ВН/31.01.2024г.

Основание за недопускане: Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

  1. Т. К. К. РД24003109ВН/01.02.2024г.

Основание за недопускане: Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

  1. Р. В. Л. - РД24003232ВН/01.02.2024г.

Основание за недопускане: Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

  

 

Председател  на конкурсната комисия:_______(п)__________                                                                                                 (Нора Момчева)

 

Публикувано на 08.02.2024 г.   

 

    Top