нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност Старши експерт „Водоснабдяване и канализация” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Общинска инфраструктура“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

Старши експерт „Водоснабдяване и канализация” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Общинска инфраструктура“ при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – технически науки, социални, стопански и правни науки;

1.3.Една година професионален опит

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

2.Допълнителни изисквания - Добра компютърна грамотност и способност за работа с офис техника.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 17.05.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва при провеждането на политиката на Община Варна, съгласно дейността и функциите на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” и отдел „Общинска инфраструктура”;

Изучава, анализира, разработва и предлага експертни оценки, анализи и решения по проблемите на ВиК - специалност;

Съвместно с други специалисти извършва проучвания и анализи и определя тенденциите в развитието на проблематиката, по която работи;

Разглежда и проверява инвестиционни проекти, съгласно изискванията на нормативната уредба, окомплектова преписката и подготвя разрешения за строеж на линейни обекти;

Участва в набирането, обработката и оценката на информация в областта, в която работи от страната и чужбина;

Съвместно с други специалисти дава тълкувания, устни и писмени консултации, съобразно действащата нормативна уредба по В и К проблемите;

Участва в работни групи по подготовка на проектни предложения, с които Община Варна да кандидатства за финансиране на инвестиционни проекти по оперативни програми;

Поддържа професионалната си компетентност;

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност;

Изпълнява допълнително възложени задачи от Началника на отдел „Общинска инфраструктура” и от Директора на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” за реализиране на поставените цели.

8.Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 2100 лева.

 

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувано на 02.05.2024 г.

    Top