нашите сайтове english

XII АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

  1. Вътрешноадминистративни дейности

Актуализация и усъвършенстване на платформата НELP DESK

HELP DESK е система в помощ на служителите от администрацията. Изградена е на модулен принцип и дава възможност за лесно добавяне и преструктуриране на информацията. Чрез системата е автоматизиран процесът, касаещ решаване на текущи проблеми и са премахнати заявките на хартиен носител. Тя съдържа няколко модула.

В информационната част се публикуват вътрешноорганизационни документи, групирани  по дирекции или дейности – вътрешни правила, процедури, инструкции. Функционира Регистър на заповедите за заместване.

Разработени са електронни форми за заявки до дирекции: ИАО (проблеми с компютърното оборудване, консумативи); УС (транспорт, телефони, технически повреди, ползване на зали и др.), ФСД (справки и удостоверения).

Чрез системата е автоматизиран процесът, касаещ решаване на текущи проблеми и са премахнати заявките на хартиен носител.

Оценяване на изпълнението на служителите (атестация)

От 2021 г. оценяването се извършва в електронен вариант чрез модул в Прок Център. Премахнати са хартиените формуляри и информацията се съхранява на сървър.

Регистър на заповедите

В Прок Център е разработен регистър на заповедите. В него се публикуват всички издадени заповеди. Има възможност за търсене по различни критерии – вносител, дата, изпълнение и др. Разработена е възможност за групово изпращане на писма за изпълнение на заповедите.

В Прок Център е разработен регистър за изпълнение решенията на ОБС – Варна. В него има възможност за търсене по различни критерии – вносител, дата, изпълнение и др. Разработена е възможност за групово изпращане на писма за изпълнение на решенията и изготвяне на отчети.

 Във връзка с изпълнение задължението на Работодателя за осъществяване на превенция и защита от професионални рискове са организирани задължителни периодични медицински прегледи на служителите, на основание Наредба № 7 от 15.08.2005 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

В Прок Център е разработена система за организиране процеса по безопасни условия на труд.

На сайта на Община Варна е създадена електронна платформа за сигнали и предложения. В нея гражданите могат да подават своите сигнали и предложения като прикачат снимки, точка на събитието и коментари. Системата автоматично връща входящ номер.

Архивиране на документи

От 2015 г. всички документи, които се регистрират в Административната информационна система ИМЕОН, се сканират. По този начин се създава електронен архив на документите, който дава възможност за лесни и бързи справки по различни преписки. Хартиените документи се съхраняват съгласно Номенклатурата на делата. Част от тях са обработени чрез специален метод на вакуумиране с цел икономия на място за съхранение.

Обучения на служители от общинската администрация

2019 г. – 262 бр. (ИПА + други обучителни институции)

2020 г. – 70 бр. (ИПА)

2021 г. – 222 бр. (ИПА + други обучителни институции)

2022 г. – 167 бр.

2023 г. - 113 (ИПА + други обучителни институции)

 

Заявления по Закона за достъп до информация

Информация за работата на община Варна за периода юли 2013 – декември 2023

Година

Регистрирани заявления

Решения за достъп

Откази

Препращане към други институции

 

за периода

 

 

 

2013

168

118

32

18

2014

213

174

24

15

2015

206

178

12

12

2016

159

94

51

14

2017

202

157

12

33

2018

143

111

15

17

2019

158

100

32

26

2020

186

143

30

13

2021

202

154

24

24

2022

204

172

20

12

2023

152

114

20

18

  • 2023 от началото на годината до 29.09.2023 г.

Информация за работата на община Варна за периода ноември 2019 септември 2023

Административни услуги – брой по години и критерии

Година

Видове

Заявени без МД

Заявени към МД

Общо

Електронни

 

за периода

 

 

 

 

11.11.2019

162

9198

5850

15048

174

 

след периода

 

 

 

 

2020

158

58520

33423

91943

1023

2021

164

62048

34677

96725

1844

2022

156

62221

31069

93290

5038

29.09.2023

156

45650

22902

68552

3389

 

 

    Top