нашите сайтове english

I ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА

I ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА

Бюджетът на Община Варна като финансов план обслужва разнообразните потребности на град Варна. Той изпълнява програмата на кмета за развитието на града, с определени приоритети, показва откъде идват парите и за какво се разходват.

Бюджетът на Община Варна се разработва съгласно изискванията на съществуващата нормативна уредба и приетите от Общинския съвет прогнози, цели и приоритети за развитие на града.

Нормативните документи, с които се съставят и изпълняват бюджетите през годините са: Закон за публичните финанси, Закон за общинския дълг, Решения на Министерски съвет /РМС/, Постановления Министерски съвет /ПМС/, Закон за Държавния бюджет на Република България за съответната година, Указания от Министерството на финансите за съставяне на общинските бюджети за съответната година и др.

Средствата по бюджета се разходват по гласуваните от Общинския съвет за всяка година приоритети, за осигурява на средства за: образователни, социални, здравни и културни дейности, благоустрояване и опазване на околната среда, дейности по опазване на обществения ред, административно и техническо обслужване на населението, информационно обслужване на населението и др.

През отчетния период 2019 -2023 г. са изготвени за всяка година следните документи:

-Тригодишни бюджетни прогнози на постъпленията от местни приходи и на разходите за местните дейности на общината и ги представя в Министерство на финансите за периода –2018-2020, 2021-2023, 2022-2024, 2023-2025, 2024-2026, както и актуализираните тригодишни прогнози за тези периоди.

-Проектобюджети за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 г.- разчет, които са приети в законоустановения срок от Общински съвет Варна за бюджети, съгласно приложената таблица „Бюджет на Община Варна за периода 2019-2022 г., за 2023 г. още не е приет бюджета

-Месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за всички години от мандата - 2019-2023 г., съгласно приложената таблица „Отчет на Община Варна за периода 2019 – 2023 г.“

Изпълнението на бюджета през мандата показва, че спазвайки строга финансова дисциплина, Община Варна запазва стабилно финансово състояние и изпълнява фискалните показатели на Закона за публичните финанси, приключила е всички финансови години без просрочени задължения.

Всички годишни финансови отчети на бюджета на Община Варна за мандата са одитирани и заверени от Сметната палата. В одитните доклади за извършените проверки се посочва, че не са констатирани нарушения и не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби

Поддържания през периода 2019 - 2023 г. висок кредитен рейтинг е потвърждение за стабилното финансово състояние на община Варна:

Дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ, с перспектива: стабилна

Краткосрочен кредитен рейтинг А-3

При последния мониторинг на кредитната агенция през м. май 2023 г., след проведена обстойна дискусия по измененията в състоянието на общината за петгодишен период и оценка на всички фактори, определящи рейтинга ѝ, членовете на Рейтинговия Комитет потвърдиха рейтингите на общината, а именно:

Дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ, с перспектива: стабилна

Краткосрочен кредитен рейтинг А-3

При обсъждането си членовете на Рейтинговия комитет поставиха акцент върху благоприятната динамика на основни финансови показатели (включително продължаващата липса на просрочени задължения), в условията на нестабилна политическа и икономическа обстановка.

В доклада е изтъкнато, че нетният паричен поток е положителен и чувствително по- голям спрямо предходните години. При собствените приходи е налице повишение, обусловено както от данъчните, така и от неданъчните приходи.

Стабилната перспектива към рейтингите на община Варна отразява очакването за устойчиво финансово развитие, въпреки несигурната външна среда.

Доколкото рейтингът на община Варна е ограничен от рейтинга на България, благоприятно влияние върху него би могло да окаже евентуално повишение на държавния рейтинг.

Бюджети на Община Варна по години 2019 -2023

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 г.

 

2 019 Краткосрочен кредитен рейтинг A-3, Дългосрочен ВВВ, перспектива - стабилна

2 020 Краткосрочен кредитен рейтинг A-3, Дългосрочен ВВВ, перспектива - стабилна

2 021 Краткосрочен кредитен рейтинг A-3, Дългосрочен ВВВ, перспектива - стабилна

2 022 Краткосрочен кредитен рейтинг A-3, Дългосрочен ВВВ, перспектива - стабилна

2 023 Краткосрочен кредитен рейтинг A-3, Дългосрочен ВВВ, перспектива - стабилна

 

БЮДЖЕТ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023

 

Година

Всичко бюджет

в т.ч.:

 

 

общо със средства от

Европейски проекти и програми

Бюджет

Средства от

Европейски проекти и програми

2 019

497 625 000

406 700 000

90 925 000

2 020

492 070 000

383 700 000

108 370 000

2 021

556 700 000

488 070 000

68 630 000

2 022

647 960 000

559 700 000

88 260 000

2 023

791 355 000

742 700 000

48 655 000

 

ОТЧЕТ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2022 г.

Година

 

Всичко отчет

в т.ч.:

 

 

 

общо със средства от Европейски проекти и програми

Отчет по бюджета

Отчет от средства от Европейски проекти и програми

 

2 019

435 433 094

368 929 393

66 503 701

 

2 020

370 281 701

343 573 733

26 707 968

 

2 021

411 088 689

396 686 888

14 401 801

 

2 022

504 432 820

449 240 633

55 192 187

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2019 г. - 2023 г.

ФУНКЦИИ

2019

2020

2021

2022

2023

I ОБЩИ ДЪРЖ.

СЛУЖБИ

 

21 271 000

 

22 861 000

 

27 582 000

 

27 922 000

 

39 780 000

II ОТБРАНА

4 094 000

4 240 000

3 910 000

6 470 000

3 418 000

III ОБРАЗОВАНИЕ

142 674 000

154 021 000

184 790 000

202 245 000

239 491 000

IV

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

21 112 000

 

23 718 000

 

26 335 000

 

30 050 000

 

37 045 000

V СОЦ. ГРИЖИ

16 791 000

17 187 000

22 054 000

26 200 000

46 838 000

VI БКС

124 251 000

98 814 000

157 320 000

180 144 000

255 740 000

VII КУЛТУРА

33 239 000

29 464 000

19 819 000

26 459 000

30 510 000

VIII ИКОН.

УСЛУГИ

 

40 949 000

 

31 076 000

 

43 220 000

 

56 941 000

 

85 585 000

IX ДРУГИ

2 319 000

2 319 000

3 040 000

3 269 000

4 293 000

ВСИЧКО

406 700 000

383 700 000

488 070 000

559 700 000

742 700 000

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2019 г. - 2022 г.

ФУНКЦИИ

2019

2020

2021

2022

I ОБЩИ ДЪРЖ. СЛУЖБИ

22 594 395

22 037 111

30 225 046

28 531 060

II ОТБРАНА

2 472 290

2 119 629

5 668 054

5 441 110

III ОБРАЗОВАНИЕ

138 552 601

147 273 626

171 960 363

193 157 097

IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

19 833 698

20 291 130

20 570 522

27 941 137

V СОЦ. ГРИЖИ

19 257 985

25 483 223

31 195 019

40 442 521

VI БКС

113 500 896

71 173 608

72 893 058

70 455 686

VII КУЛТУРА

24 454 507

22 695 238

18 711 612

22 516 905

VIII ИКОН. УСЛУГИ

26 145 019

30 561 068

43 587 841

59 245 131

IX ДРУГИ

2 118 002

1 939 100

1 875 373

1 509 986

ВСИЧКО

368 929 393

343 573 733

396 686 888

449 240 633

Отчет на разходите по видове финансиране за периода    2019 г.  - 2022 г.

 

Вид финансиране по отчета към

31.12.

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

Държавна дейност

 

155 559 046

 

180 152 298

 

227 491 417

 

275 657 968

 

Дофинансиране на ДД

 

16 929 818

 

14 531 790

 

12 696 796

 

11 736 197

 

Местна дейност

 

196 443 529

 

148 889 645

 

156 498 675

 

161 846 468

 

Всичко по отчета

 

368 932 393

 

343 573 733

 

396 686 888

 

449 240 633

 

Преходен остатък по отчетите на Община Варна по години за периода 2019 г. - 2022 г.

 

Години

2019

2020

2021

2022

 

Преходен остатък

 

33 056 439

 

45 587 346

 

44 073 577

 

59 275 112

 

    Top