нашите сайтове english

Подкрепа за Община Варна по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № от ИСУН - BG16RFOP001-8.006-0043-С01, №РД-02-37-38/18.07.2023 г.

Процедура на директно предоставяне: BG16RFOP001-8.006 “Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Описание на проекта:

С изпълнението на проект „Подкрепа за Община Варна по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ ще се подпомогнат служителите на Община Варна да укрепят капацитета си за подготовката на проектни предложения по ПРР 2021-2027 г., концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) тяхното управление и/или оценка, както и изпълнението им.

Проект „Подкрепа за Община Варна по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ 

    Top